Matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

 

 

 1. Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu:
 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
 2. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 3. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.
 1. Sposoby sprawdzenia umiejętności i wiadomości:
 1. Ocena prac pisemnych (praca klasowa, sprawdzian, pisemne indywidualne prace na lekcji, praca domowa)

Oceniane są trzy elementy rozwiązania:

 • metoda (wybór prawidłowej drogi postępowania, analiza, wybór wzoru),
 • wykonanie (podstawienie do wzoru, obliczenia),
 • wynik (sprawdzenie z warunkami zadania).

Praca domowa oceniana jest również w kategorii: wkład pracy własnej ucznia.

 

Sposób przeliczania punktów na ocenę wyrażoną w stopniach

 

Procent ogólnej liczby punktów

Ocena

0-30%

Niedostateczny

31-50%

Dopuszczający

51-74%

Dostateczny

75-89%

Dobry

90-100%

Bardzo Dobry

100% + zad. dodatkowe

Celujący

 

b)      Prace projektowe (prace długoterminowe) oceniane są wg następujących kryteriów: zrozumienie zadań, zaplanowanie rozwiązań (oryginalność), realizacja rozwiązań, prezentacja otrzymanych wyników, zastosowanie posiadanej wiedzy przedmiotowej.

c)      Ocena odpowiedzi ustnej

Kryteria oceny ustnej: zawartość rzeczowa, stosowanie języka matematycznego, sposób prezentacji - umiejętność formowania myśli. Dodatkowe pytania naprowadzające powodują obniżenie oceny.

 1. Praca w grupach: Kryteria oceny pracy w grupach: organizacja grupy (akceptowanie powierzonych ról członkom grupy, udział w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów), organizacja pracy w grupie (planowanie wspólnych działań, współudział w podejmowaniu decyzji, przyjmowanie odpowiedzialności za pracę), komunikacja w grupie (udział w dyskusji, słuchanie innych, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, uzasadnianie swojego stanowiska), prezentowanie rezultatów pracy grupy przez ucznia. Praca w grupach jest oceniania w różny sposób. Za dłuższą pracę tzn. trwającą jedną lub dwie jednostki lekcyjne każdy uczeń uzyskuje ocenę. Oceny mogą się różnić w jednej grupie jeśli nauczyciel zauważy ewidentne braki współpracy w grupie. Krótsze prace w grupowe są oceniane po kilku obserwacjach nauczyciela.
 2. Autonomiczne uczenie się – systematyczne uczenie się, przygotowanie do
  lekcji, aktywność.
 1. Dodatkowo uczeń może otrzymać ocenę za:
 1. Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych
 1. awans do następnego lub osiągnięcie tytułu laureata - celujący
 2. wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne - bardzo dobry
 3. za udział w konkursie oceny nie są przyznawane.
  1. Dodatkową aktywność – zrobienie 10 zadań z kaktusem z działu, który aktualnie jest przerabiany – ocena celująca
 1. W danym semestrze każdy uczeń musi zdobyć minimum 9 ocen cząstkowych. Każda ocena ma swoją wagę:
 • Sprawdzian: waga 10
 • Kartkówka: waga 8
 • Odpowiedz ustna: waga 8
 • Zadanie domowe: waga 5
 • Aktywność: waga 6
 • Szczególne osiągnięcia: waga 10
 • Praca na lekcji: waga 7
 • Sesja z plusem (projekt „lepsza szkoła”): waga 6
 • Inne (praca w grupach, zeszyt, brak zadania, nieprzygotowanie): waga 5

 

 1. Uczeń przygotowany do lekcji ma :
 1. zeszyt,
 2. podręcznik,
 3. ćwiczenia,
 4. przybory,
 5. odrobione zadanie domowe,
 6. utrwalony materiał z poprzednich lekcji.
 1. Dwa razy w semestrze można być nieprzygotowanym do lekcji (patrz pkt. 5), bez podania sensownego powodu; W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zamiast np  może wpisać „minus” – 3 minusy są równoznaczne z jednym nieprzygotowaniem (jeśli nieprzygotowania zostały wcześniej wykorzystane uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną)
 2. Pisemne prace klasowe/sprawdziany obejmujące większe partie materiału są zapowiedziane 1 tydzień wcześniej i zawsze poprzedzone powtórką;
 3. Odpowiedzi pisemne - kartkówki – mogą być niezapowiedziane. Uczeń, który był nieobecny ma obowiązek po powrocie do szkoły przyjść do nauczyciela i ustalić z nim termin napisania zaległej kartkówki. Nie przyjście powoduje otrzymanie 0 punktów z danej kartkówki.
 4. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z zadań klasowych /sprawdzianów – w ciągu dwóch tygodni w terminie ustalonym z nauczycielem. Liczą się obie oceny. Można również poprawić ocenę dopuszczającą z zadania klasowego/sprawdzianu.
 1. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie/zadaniu klasowym, powinien go napisać w terminie do dwóch tygodni, licząc od dnia pierwszej lekcji danego przedmiotu po powrocie ucznia do szkoły;po upływie wyznaczonego terminu uczeń, który nie napisał zaległego sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną; w szczególnych przypadkach (dłuższa nieobecność w szkole) uczeń ma prawo do przedłużonego terminu napisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 1. Pisemne prace na ocenę piszemy długopisem lub piórem niezmywalnym. Niedopuszczalne jest używanie ołówka  – rozwiązanie zadania przy jego pomocy nie będzie brane pod uwagę przy ocenianiu - będzie traktowane jak brak rozwiązania. 
 2. Kartki które uczniowie oddają nauczycielowi mają mieć estetyczny wygląd, nauczyciel może nie przyjąć kartki z pracą ucznia jeśli jest ona zniszczona.
 3. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych (uzupełnienie notatek i zadań domowych w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, książce). Niewywiązanie się z nadrobienia zaległości w terminie wyznaczonym przez nauczyciela skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.
 4. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w 1 semestrze, a roczną ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych w 1 i 2 semestrze.
 5. Skala ocen śródrocznych i rocznych:
 • Niedostateczny przy średniej ważonej od 0 do 1,8
 • Dopuszczający przy średniej od 1,81 do 2,7
 • Dostateczny przy średniej od 2,71 do 3,7
 • Dobry przy średniej od 3,71 do 4,6
 • Bardzo dobry przy średniej od 4,61 do 5,5
 • Celujący przy średniej od 5,51.
 1. Jeżeli uczeń uczestniczył minimum w konkursie wojewódzkim i zdobył punktowane miejsce decyzją nauczyciela uczącego tego przedmiotu może otrzymać ocenę celującą przy czym jego średnia ważona nie może być niższa niż 4,9.
 2. Niedopuszczalne na lekcji matematyki jest :
 1. żucie gumy;
 2. złośliwe komentarze i szyderstwa skierowane do słabszych i lepszych uczniów;
 1. Mile widziane jest:
 1. zaangażowanie i aktywność na lekcji;
 2. pomoc, współpraca i życzliwość dla innych uczniów i nauczyciela;
 3. uśmiech na twarzy.

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI  W SP 7 CZ-DZ

mgr Magdalena Mik-Kosior

                                                                                                                                                                                   mgr Katarzyna Sikora

 

 

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
930
Odsłon artykułów:
1855208