Misja i wizja szkoły

1.Misja szkoły

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie posiadali umiejętność współżycia społecznego, byli kulturalni, tolerancyjni, samokrytyczni, panowali nad emocjami. Dajemy im możliwość rozwijania własnego potencjału naukowego i artystycznego Motywujemy do wyznaczania i osiągania celów po przez pracowitość, rzetelność i wytrwałość. Kształtujemy postawy prorodzinne, proekologiczne i prozdrowotne.

Dążymy do tego, aby w przyszłości młody człowiek, który opuści mury naszej szkoły posiadał ugruntowana wiedzę i  potrafił ją wykorzystać. Posiadał umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi, umiejętności komunikacji w języku obcym i  rozwijał swoje zainteresowania w różnych dziedzinach. Umiał korzystać z dorobku kulturalnego. Był wrażliwym szanującym innych człowiekiem.

 

2.Wizja szkoły

 Kształcenie:

 • - uczymy metodami aktywizującymi,
 • - wykorzystujemy techniki informacyjne,
 • - motywujemy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, udzielając im pomocy i wsparcia,
 • -  kładziemy nacisk na znajomość języków obcych,
 • - stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi,
 • - stwarzamy możliwość rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań,
 • - stosujemy motywacyjny system oceniania,
 • - proponujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

 

Opieka i wychowanie:

 • -zapewniamy naszym uczniom bezpieczeństwo,
 • - tworzymy atmosferę przyjazną uczniom, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy,
 • - promujemy zdrowie,
 • - propagujemy zachowania proekologiczne,
 • - wszyscy uczniowie realizują program profilaktyczny „Spójrz inaczej”,
 • - jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia,
 • - zachęcamy uczniów do wspierania innych i działań charytatywnych,
 • - przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,
 • - wspomagamy rodziców w procesie wychowawczym,
 • - współpracujemy z rodzicami wg wspólnie ustalonych zasad.

 

Organizacja i kierowanie szkołą:

 • - dbamy o właściwą organizację pracy szkoły,
 • - inspirujemy do twórczych działań,
 • - wspólnie decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
 • - podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN,
 • - dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami,
 • - dbamy o dobrą atmosferę w pracy i właściwe relacje międzyludzkie, pamiętając iż ma to wpływ na jakość naszej pracy.

 

 3. Model absolwenta szkoły.

Aktywny

 • posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,
 • twórczo podchodzi do życia,
 • wykazuje się samodzielnością,

Ciekawy świata

 • stara się poszerzyć swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,
 • lubi i chce się uczyć- jest otwarty na nowe doświadczenia i dalsze zdobywanie wiedzy
 • wykazuje wrażliwość na piękno przyrody,
 • chętnie korzysta z najnowszych zdobyczy techniki

Odpowiedzialny

 • umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,
 • potrafi rozwiązywać problemy,
 • cieszy się z sukcesów, ale potrafi zaakceptować porażki,
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,
 • umie dokonać samooceny,

Otwarty

 • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
 • umie współpracować w grupie,
 • prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,
 • wykazuje umiejętność organizacji,

Optymista 

 • pozytywnie patrzy na świat,
 • wykazuje pogodę ducha,
 • wierzy w siebie,

Prawy 

 • cechuje go uczciwość i prawdomówność,
 • zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje,
 • umie odróżniać dobro od zła,
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować,

Tolerancyjny 

 • rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,
 • wykazuje się wrażliwością na potrzeby innych,

Krytyczny

 • selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

Świadomy swoich praw i praw innych ludzi

 • zna swoją wartość,
 • zna i respektuje prawa innych.

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
930
Odsłon artykułów:
1855214