Biblioteka

Rok szkolny 2017/2018

Nauczyciel bibliotekarz : mgr Bernadeta Olszyk

Biblioteka szkolna i centrum multimedialne czynne :

        

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

Piątek

 

 

800 – 14 00  

 

930 – 1530

 

800 – 1400  

 

 

930 – 1530   

 

 

 

730 – 1330

 

 

 

Biblioteka znajduje się na trzecim piętrze budynku. 

Z zasadami płatności za zagubione lub zniszczone podręczniki można zapoznać się na stronie: 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/twoje-dziecko-zgubilo-lub-zniszczylo-podrecznik-gdzie-i-ile-trzeba-zaplacic.html

  

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników reguluje:

 1. Zasady wypożyczania podręczników.
 2. Obowiązki uczniów związane z wypożyczaniem.
 3. Postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników.

Rozdział 2

Wypożyczanie podręczników

§2

 1. Podręczniki są własnością szkoły i podlegają ewidencji w księgozbiorze biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Wypożyczenia i zwrot podręczników podlegają ewidencji prowadzonej przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. Do wypożyczenia podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Dołączone do podręczników płyty CD/DVD, mapy, plansze, itp. stanowią ich integralną część i nie mogą być wypożyczane oddzielnie.
 3. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas 1-3 oraz nauczyciele przedmiotów klas 4‑6   odbierają z biblioteki zestaw podręczników w liczbie równej ilości uczniów swojej klasy. Podręczniki zawierają karty, na których nauczyciele wpisują nazwisko, imię wypożyczającego. Karty wypożyczeń przechowywane są w ewidencji biblioteki szkolnej.
 4. Zwrot podręczników następuje nie później niż 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego.
 5. W przypadku nie oddania podręcznika w terminie określonym w regulaminie uznaje się go za zagubiony, a  wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego zakupu.

 

§4

 1. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia w trakcie roku szkolnego jest on zobowiązany do zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej z wyjątkiem określonym w ust.2
 2. Uczeń niepełnosprawny zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego nie ma obowiązku zwrotu podręczników.

 

Rozdział 3

Obowiązki  związane z wypożyczaniem.

§5

 1. Przez cały okres użytkowania uczeń zobowiązany jest dbać o stan podręczników. Zabronione jest dokonywanie w nich wpisów i podkreśleń.
 2. Wypożyczający zobowiązany jest do oprawienia podręcznika w taki sposób, aby okładkę dało się zdjąć nie powodując przy tym uszkodzenia książki.
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z  podręczników.

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręczników.

§6

 1. Wypożyczający zobowiązany jest oddać podręcznik w niepogorszonym stanie, wynikającym z normalnego użytkowania.
 2. W przypadku niewielkiego uszkodzenia np. rozdarcie, wypadanie kartki użytkownik powinien przed oddaniem podręcznik naprawić.
 3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu kosztów jego zakupu.
 4. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się takie działanie, które uniemożliwia dalsze jego wykorzystywanie ( np. nie dające się usunąć poplamienie, zalanie, porysowanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
 5. Jeżeli do podręcznika dołączona była płyta lub inne materiały pomocnicze należy je oddać razem z podręcznikiem. Zagubienie płyty skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 6.  Zwrotu kosztów podręczników kształcenia zintegrowanego w klasach 1- 3 należy dokonać na konto MEN w terminie 7 dni od otrzymania informacji  o obowiązku dokonania wpłaty.
 7. W przypadku pozostałych podręczników zwrot ich kosztów następuje u wychowawczy klasy, nie później niż 3 dni przed zakończenie roku szkolnego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§7

 1. Rodzie uczniów wypożyczających podręczniki zobowiązani są podpisać oświadczenie o zobowiązaniu do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
 2. Decyzje w kwestiach, które nie są  ujęte  w regulaminie podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty o raz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014r., poz. 811

 

 

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
707
Odsłon artykułów:
1386723