Przedszkole

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI/ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 28 luty 2021

26 kwiecień – 10 maj 2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 5 marca 2021

do 13 maja 2021

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 marca 2021

do 17 maja 2021

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

do 26 marca 2021

do 28 maja 2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 31 marca 2021

do 31 maja 2021

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Szanowni Państwo, Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

 Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

 Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2021 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.

Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice-Dziedzice przeprowadzanie procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od 1 lutego bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa http://zapisy.ppczechowice.pl gdzie będzie zamieszczony formularz „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz informator zawierający ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie   a także regulamin rekrutacji. Za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli w domu przez Internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny  w szkole podstawowej, wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i wybrać maksymalnie trzy przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego rejestru.

We wszystkich przedszkolach/szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice-Dziedzice, będą obowiązywać w ramach rekrutacji takie same kryteria przyjęć określonych w regulaminie rekrutacji.

Rejestracja dzieci na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie od 1 do 28 lutego 2021 r. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego rozwiązania jakim jest system elektronicznej rejestracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje uzyskacie państwo w publicznych przedszkolach oraz publicznych szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne, a także w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.

 Etap I – informator

Na stronie internetowej http://zapisy.ppczechowice.pl dostępnej dla rodziców od 1 lutego 2021 r. zamieszczony będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w gminie Czechowice- Dziedzice. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert placówek, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, liczba wolnych miejsc, na które dana placówka przeprowadza nabór, godziny działania przedszkola oraz realizacji podstawy programowej.

 Etap II - rejestracja

  1. Wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu przez rodziców lub placówkę

Drugi etap rejestracji będzie obejmował wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu.

Będą dwa sposoby wprowadzania kart:

  1. pierwszy sposób: Rodzic może wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” elektronicznie poprzez stronę http://zapisy.ppczechowice.pl, a następnie wydrukować kartę zapisu i dostarczyć ją do przedszkola pierwszego wyboru (czyli do przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Do momentu potwierdzenia karty zapisu przez właściwe przedszkole, logując się do systemu za pomocą numeru PESEL dziecka oraz wygenerowanego przez system hasła, Rodzic będzie miał możliwość przeglądania zawartych w niej danych (nie ma możliwości edycji wprowadzonych danych).

  1. drugi sposób: Przedszkola /szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wprowadzają karty do zapisu do systemu. Oznacza to, że  Rodzic  wypełnia  papierową  „Kartę  zgłoszenia  dziecka  do  przedszkola”  i  składa  ją w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu/szkole znajdującym się na pierwszym miejscu na liście placówek, do której rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Przedszkole/szkoła pierwszego wyboru wprowadzi „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola do systemu.

Karty zapisu w wersji papierowej będą dostępne w każdym przedszkolu i szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny. Rodzic, którego kartę zapisu dziecka wprowadza do systemu przedszkole/szkoła, może otrzymać od placówki hasło dostępu do systemu i w każdej chwili będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych w systemie.

  1. Potwierdzenie rejestracji przez rodzica w przedszkolu/szkole pierwszego

Jeżeli rodzic wypełniał „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” za pośrednictwem strony internetowej, to jego dziecko zostanie zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” będzie musiał  udać się  do  przedszkola/szkoły pierwszego wyboru  i potwierdzić  zgłoszenie dziecka nie  później niż  do    1 marca 2021 r.

  1. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi

Kolejnym   etapem   jest   wstępna   automatyczna   rekrutacja   dzieci   do   przedszkoli/oddziałów   przedszkolnych   w szkołach podstawowych, która rozpocznie się po 1 marca 2021 r. Oznacza to, iż system będzie przydzielał dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi na podstawie kryteriów naboru (rodzice oznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko). W tym czasie system zostanie zablokowany w celu przeprowadzenia wstępnej rekrutacji.

Do 11 marca 2021 r. przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Ostateczne ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi do 31 marca 2021 r.

  1. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola

Do 26 marca 2021 r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Braku takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola/szkoły.

  1. Informacje o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Rodzicom dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego z przedszkoli/szkoły znajdujących się na karcie zapisu, zostaną wskazane placówki, które mają wolne miejsca i mogą przyjąć

 Dokonując rejestracji Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są administratorami danych osobowych zawartych w „Kartach  zgłoszenia dziecka do przedszkola” i gwarantują ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WYNIKI REKRUTACJI

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH INFORMUJE RODZICÓW O PRZYJĘCIU ZGŁOSZONYCH DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK  2021/ 2022. SZCZEGÓŁOWA LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY NA TABLICY OGŁOSZEŃ. INFORMACJE UDZIELANE SĄ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE PRZEZ SEKRETARIAT SZKOLNY 32 2153429, 601 442 513.

Prosimy rodziców o złożenie do 26.03.2021 r. oświadczenia woli. Druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej lub w okienku portierni szkolnej. Wypełnione oświadczenie prosimy wrzucić do skrzynki na listy na budynku szkoły przy drzwiach wejściowych.

oświadczenie woli

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
715
Odsłon artykułów:
1389446