Rekrutacja

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 2016/2017 z dnia  1 marca 2017r.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  7

im. Kazimierza Wielkiego

w Czechowicach-Dziedzicach

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:

DZ.U. z 11.01.2017r. :Prawo Oświatowe poz.59 oraz przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe poz.60

Zarządzenie Nr  15/17 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 26.01.2017r.

§ 1

1.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach uczniowie przyjmowani są:

  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji *.docx; *.PDF),
  2. na wniosek rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji *.docx; *.PDF).

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni.

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci ,które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego oraz dzieci sześcioletnie, których rodzice deklarują wcześniejsze rozpoczęcie nauki, (załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji *.docx; *.PDF) i które ponadto odbyły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

4. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, strona internetowa - informuje rodziców  (prawnych opiekunów)  o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do 15 marca.

  § 2

1. W przypadku, gdy liczba wniosków  o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor przeprowadza rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. dziecko z zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (70 pkt)
  2. dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole , do której kandyduje (32 pkt)
  3. dziecko posiadające rodzeństwo w placówce (16 pkt)
  4. korzystny dojazd do szkoły  (8 pkt)
  5. opieka rodziny zamieszkałej w pobliżu szkoły (4 pkt)
  6. miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandyduje( 2 pkt)

2. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) pisemnego wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt 1.

3. Wniosek i oświadczenia rodziców należy złożyć w terminie od 15-30  kwietnia2017 w sekretariacie szkoły.

4. W przypadku, równej ilości punktów opisanych w p. 1a, 1b, 1c, 1d 1e, 1f, decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

§ 3

1. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch członków.

2. Komisja dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 3 w terminie do 9 maja.

3. W wyniku weryfikacji komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji do 12 maja.

4. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia do 25 maja – potwierdzenie woli (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji *.docx; *.PDF). Brak potwierdzenia skutkuje nieumieszczeniem dziecka na liście kandydatów przyjętych.

5. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I do 31maja.

6. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

§ 4

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§5

1. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w terminach zawartych w zarządzeniu Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 26.01.2017r.

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 11 2016/2017   Dyrektora szkoły z dnia 1 marca 2017r.

Statystyki

Użytkowników:
19
Artykułów:
258
Odsłon artykułów:
120209