Ubezpieczenie

 

Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA S.A.

 

UBEZPIECZENIE NNW

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawałów serca i udarów mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.Ochrona trwa

24 h/dobę, od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018. Ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza przedszkolem/szkołą (kluby, sekcje sportowe).

 

WARIANT KOMISYJNY LUB BEZKOMISYJNY – warunki ubezpieczenia są takie same, a od placówki zależy jaką formę likwidacji szkód wybierze

 

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż z dnia 01.01.2016r. (symbol PAT/OW071/1601) wraz z postanowieniami odmiennymi (w załączeniu).

 
FORMA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

W przypadku ubezpieczenia co najmniej 90% uczniów/dzieci – forma ubezpieczenia bezimienna

Personel – imienna lista ubezpieczonych

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKŁADKI

Możliwość zwolnienia z opłaty składki do 10% ubezpieczonych uczniów/dzieci, pod warunkiem ubezpieczenia co najmniej 90% całkowitej liczby uczniów/dzieci, w szkołach specjalnych i z oddziałami integracyjnymi możliwość zwolnienia z opłaty składki do 15% uczniów.

 

TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADKI

Ubezpieczający (szkoła, przedszkole) opłaca składkę najpóźniej do 31.10.2017

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SZKÓD

Do zgłoszenia szkody wymagany jest dokładnie wypełniony druk oraz kserokopia dokumentacji medycznej (druki do pobrania w kancelarii/sekretariacie). W niektórych przypadkach Ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do likwidacji szkody.

W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów leczenia dodatkowo należy przedłożyć oryginały rachunków/faktur potwierdzające zapłatę kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.W/w dokumenty należy złożyć w Biurze na Placu Targowym 12 (zielona kamienica, I piętro). Szkodę można również zgłosić mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Likwidacja Szkód w Czechowicach-dziedzicach przy ul. Sobieskiego 48 telefon: 32 215-10-10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI

 

OKRES UBEZPIECZENIA

12 miesięcy, od 01.09.2017 do 31.08.2018

 

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniupowstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowychnauczyciela, instruktora, wychowawcy, w tym również opiekuna, wychowawcy, instruktora na koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach, itp. imprezach.

 

Jeżeli obowiązanym do naprawienia szkody jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych nauczycieli, wychowawców lub instruktorów, zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy wobec pracownika.

 

ZAKRES TERYTORIALNY UBEZPIECZENIA

Europa

 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody:

1) wyrządzone przez Ubezpieczającego pozbawionego prawa wykonywania zawodu lub czynności zawodowych albo zawieszonego w prawie wykonywania zawodu,

2) powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczającego czynności o charakterze administracyjnym,

3) powstałe wskutek używania przez Ubezpieczającego pojazdów mechanicznych lądowych, wodnych lub powietrznych.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1) szkody wyrządzone osobom bliskim w stosunku do osób objętych ubezpieczeniem lub osobom zatrudnionym przez osoby objęte ubezpieczeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia,

2) szkody wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej albo osobom wykonującym w tej jednostce czynności zawodowe lub badania naukowe, choćby nie stanowili jej personelu,

3) szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego własnemu pracodawcy,

4) szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych, wartości pieniężnych, akt lub dokumentów,

5) grzywny i kary pieniężne nałożone na osoby objęte ubezpieczeniem,

6) straty finansowe niewynikające ze szkody w mieniu lub na osobie,

7) szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny wskutek przyjęcia w umowie lub porozumienia odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający z przepisów prawa,

8) szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,

9) szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV,

10) szkody wynikłe z przeniesienia pozostałych chorób zakaźnych, chyba że umowa stanowi inaczej,

11) szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,

12) szkody wyrządzone podczas działań wojennych,

13) szkody wynikłe z zagrzybienia, powolnego działania hałasu, wibracji, temperatury, wody, gazów, pyłów, bakterii, wirusów.

 

SUMA GWARANCYJNA

Wariant I: 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Wariant II: 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

 

SKŁADKA

Dla wariantu I: 1,00 PLN za osobę, z zastrzeżeniem, że minimalna składka na polisie nie mniej niż 30,00 PLN

Dla wariantu II: 2,00 PLN za osobę, z zastrzeżeniem, że minimalna składka na polisie nie mniej niż 50,00 PLN

 

PODSTAWA PRAWNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców z dnia 01.01.2016r. (symbol OC/OWO29/1601) (w załączeniu).

 

FORMA ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA

Imienna lista ubezpieczonych

 

TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADKI

Ubezpieczający (szkoła, przedszkole) opłaca składkę najpóźniej do 31.10.2017.

 

 

Suma ubezpieczenia

15 000 zł

16 000 zł

17 000 zł

18 000 zł

Rodzaje świadczeń

 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia

15 000 zł

16 000 zł

17 000 zł

18 000 zł

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową na terenie placówki do której uczęszcza Ubezpieczony, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia – dodatkowo 50% określonej w umowie sumy ubezpieczenia

dodatkowo

7 500 zł

dodatkowo

8 000 zł

dodatkowo

8 500 zł

dodatkowo

9 000 zł

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego:

a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie,

b) w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu

15 000 zł

16 000 zł

17 000 zł

18 000zł

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego następstwa nie spowodowały trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, a wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem (wymagały co najmniej jednej wizyty kontrolnej) – świadczenie jednorazowe 1% sumy ubezpieczenia na każde zdarzenie

150 zł

160 zł

170 zł

180 zł

Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, w tym również kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych, kosztów rehabilitacji, pod warunkiem że zostały one poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadkuZa koszty leczenia uważa się koszty poniesione na: wizyty i konsultacje lekarskie, leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne, w tym koszty pobytu w placówce osoby towarzyszącej, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, badania zlecone przez lekarza, zakup leków oraz środków opatrunkowych, transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambulatorium, rehabilitację, odbudowę stomatologiczną zębów stałych, w tym implanty

do

4 500 zł

do

4 800 zł

do

5 100 zł

do

5 400 zł

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem że zostały one poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku

do

3 000 zł

do

3 200 zł

do

3 400 zł

do

3 600 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem że zostały one poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku

do

3 000 zł

do

3 200 zł

do

3 400 zł

do

3 600 zł

W przypadku rozstroju zdrowia Ubezpieczonego spowodowanego sepsą – świadczenie jednorazowe na każdy wypadek

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

W przypadku śmierci Ubezpieczonego (dziecka, ucznia w wieku do 25 lat) z powodu wrodzonej wady serca – świadczenie jednorazowe

Wada wrodzona serca – wrodzona nieprawidłowość anatomiczna budowy serca potwierdzona dokumentacją lekarską; świadczenie z tytułu wrodzonej wady serca jest wypłacane nie wcześniej niż po otrzymaniu dokumentacji medycznej opisującej rodzaj i charakter nieprawidłowości oraz zawierającej dokładną diagnozę, w szczególności kartę informacyjną z leczenia

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

W przypadku śmierci Ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego – świadczenie jednorazowe

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

W przypadku amputacji Ubezpieczonemu kończyny lub części kończyny z powodu nowotworu złośliwego – świadczenie jednorazowe

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

W przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia – świadczenie jednorazowe

Rodzic Ubezpieczonego - rodzic Ubezpieczonego niepozbawiony władzy rodzicielskiej, a także ojczym i macocha Ubezpieczonego, jeżeli w dniu zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia nie żyje odpowiednio ojciec lub matka Ubezpieczonego

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje, w przypadku trwającego co najmniej 2 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium RP niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu (w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub choroby) – w wysokości 20 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż za okres 90 dni.

Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach (za wyjątkiem leczenia rehabilitacyjnego, jeżeli miało ono związek z leczeniem szpitalnym)

 

20 zł/

dzień

 

20 zł/

dzień

 

20 zł/

dzień

 

20 zł/

dzień

Assistance pozostające w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, m.in.:

- wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej, transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego

1)          - dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza

2)          – informacja telefoniczna o służbie zdrowia (placówki, lekarze)

 

do 500 zł

 

do 100 zł

 

do 500 zł

 

do 100 zł

 

do 500 zł

 

do 100 zł

 

do 500 zł

 

do 100 zł

Składki dla przedszkola (za osobę)

42 zł

45 zł

48 zł

51 zł

Składki dla klas 1-8 oraz dla oddziałów gimnazjalnych (za osobę)

48 zł

51 zł

55 zł

58 zł

 

 

 

 

 

                 

 

Statystyki

Użytkowników:
19
Artykułów:
355
Odsłon artykułów:
193923