Statut Szkoły

 

  

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

                                          

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Rozdział I

Nazwa Szkoły i inne informacje o szkole

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego           w Czechowicach-Dziedzicach.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szkolnej 6. Obwód szkoły został ustalony przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach Uchwałą nr VIII/48/99 z dnia 9 marca 1999roku.
 1. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Czechowice-Dziedzice.
 1. Czas trwania cyklu kształcenia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania, trwa 6 lat.

            a. Etap I – klasy I – III  – edukacja wczesnoszkolna

            b. Etap II – klasy IV-VI – przedmioty, ścieżki edukacyjne.

 1. W szkole prowadzi się bibliotekę i świetlicę. W szkole mogą działać oddziały przedszkolne za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Rozdział II

Przepisy definiujące

§ 2

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

            1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 im. Kazimierza        Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach

            2) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

            3) Statucie - należy rozumieć Statut Szkoły,

            4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego,            Radzie Szkoły i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy                           działające w Szkole,

            5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich           rodziców lub prawnych opiekunów,

            6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej         opiece wychowawczej powierzamy jeden z oddziałów Szkoły,

            7) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę                          Czechowice-Dziedzice,

            8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to          rozumieć Kuratorium Oświaty w Katowicach,

9) podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach nauczania umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych.

10) niepełnosprawnościach     sprzężonych   -   należy    przez    to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną albo autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Rozdział III

Cele i zadania szkoły

§ 3

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

1a. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

1b. Działania, o których mowa w ust. 1a, dotyczą:

 1. efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 2. tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 3. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 4. zarządzania.

1c. Szkoła zapewnia realizację kierunków polityki państwa na poziomie świadczącym o prawidłowym przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki, umożliwieniu każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidulanych możliwości, podejmowaniu przez szkołę działań podnoszących jakość pracy, angażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki, a także współpracy ze środowiskiem lokalnym;

 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą                i profilaktyczną respektując chrześcijański system wartości.
 1. Szkoła w szczególności :

1) zapewnia realizację podstaw programowych szkoły podstawowej poprzez  odpowiedni dobór programów nauczania,

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły podstawowej i napisania sprawdzianu końcowego,

3) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby organizuje koła zainteresowań, w miarę uzyskanych na ten cel środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,

4) zapewnia uczniom i rodzicom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez zatrudnienie w szkole pedagoga i w miarę możliwości psychologa oraz współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czechowicach-Dziedzicach,

5) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

6) zapewnia podtrzymanie kultury i tradycji regionalnej,

7) uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje na życzenie rodziców naukę religii,

8) zapewnia w miarę potrzeby i posiadanych środków finansowych kształcenie indywidualne oraz indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne                  i dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki,

9) organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną i inne zajęcia specjalistyczne        w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

10) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

11) wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

12) zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje co regulują odrębne przepisy.

§ 4

 1. W obszarze działalności dydaktycznej szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształci u uczniów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy.
 1. Działalność dydaktyczną szkoły obejmuje Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników.
 1. Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników uchwala rada pedagogiczna .

§ 5

 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 1. Podstawą pracy wychowawczej jest Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym..
 1. Program wychowawczy szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 1. Realizatorami programu wychowawczego są wszyscy nauczyciele:
 1. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności :

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły,

2) upowszechnia zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

4) dba o rozwój osobowy uczniów w każdym wymiarze,

5) uczy szacunku dla dobra wspólnego,

6) uczy szacunku dla pracy,

7) kształtuje zachowania proekologiczne i prozdrowotne,

8) wdraża do dyscypliny i punktualności,

9) uczy szacunku dla drugiego człowieka,

 1. Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki obejmuje się budynek i teren wokół szkoły nadzorem kamer CCTV w ramach monitoringu wizyjnego.

§ 6

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych

a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

b) podczas przerw na korytarzach i podwórku szkolnym opiekę sprawują nauczyciele dyżurujący wg ustalonego harmonogramu wynikającego            z potrzeb,

c) na czas pobytu dziecka w szkole (poza zajęciami lekcyjnymi                     i pozalekcyjnymi) opiekę sprawują wychowawcy świetlicy szkolnej.

 1. sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły          w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę – opiekunowie grupy zgodnie z założeniami zawartymi w regulaminie wycieczek,

3) organizuje dyżury nauczycielskie w czasie trwania zajęć w szkole - zgodnie             z regulaminem dyżurów nauczycielskich,

4) w czasie rekolekcji opiekę nad uczniami sprawują katecheci

 1. skreślony.
 1. Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów i ruchu, słuchu i wzroku są od chwili przybycia do szkoły pod stałą opieką nauczyciela (uczącego, dyżurującego, wychowawcy świetlicy). Przyprowadzają ich do szkoły i odprowadzają do domu rodzice, opiekunowie( osoby dorosłe) chyba, że rodzice lub opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na samodzielne przychodzenie i wychodzenie dziecka ze szkoły.

§ 7

 1. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna, szkoła zapewnia tę pomoc w miarę możliwości,                   w następujący sposób :

1) opiniując wnioski ostypendia lub zasiłki losowe z budżetu gminy na zasadach, które regulują odrębne przepisy,

2) zgłaszając wniosek o przyznanie pomocy ze środków rady rodziców,

3) zgłaszając wniosek do OPS o udzielenie takiej pomocy,

4) zgłaszając wniosek o przyznanie pomocy ze środków Szkolnego Funduszu Pomocy Dzieciom.

 1. Sytuację materialną uczniów rozeznaje i stara się o pomoc pedagog szkolny      izespół wychowawczy.

§ 8

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej wychowawcą.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece przez cały okres nauczania obejmujący klasy I – III oraz klasy IV – VI, czyli cały etap edukacyjny.
 1. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły.
 1. Zmiany na stanowisku wychowawcy może dokonać dyrektor szkoły :

1) z urzędu,

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3) na pisemny wniosek co najmniej połowy liczby rodziców uczniów danego oddziału.

 1. Wniosek rodziców o zmianę wychowawcy powinien być umotywowany.
 1. Przewiduje się następujący tryb rozpatrywania wniosku :

1) pojednawcza rozmowa dyrektora i zainteresowanymi,

2) w przypadku braku porozumienia sprawa jest rozpatrywana na forum rady pedagogicznej z udziałem wnioskodawców i wychowawcy,

3) rada pedagogiczna po wysłuchaniu obu stron wyraża swoją opinię,

4) decyzję podejmuje dyrektor szkoły,

5) od decyzji dyrektora szkoły przewiduje się tryb odwołania zgodnie                z odrębnymi przepisami.

 1. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

§ 9

 1. Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną.

1a. Działalność profilaktyczna prowadzona jest w oparciu o Program profilaktyki obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowany do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców, innych pracowników szkoły, który dostosowany jest do potrzeb rozwojowych i potrzeb środowiska.

1b. Program profilaktyki uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 1. Celem działalności profilaktycznej jest :
 1. rozpoznanie zagrożeń,
 2. prowadzenie działań eliminujących występujące zagrożenia,
 3. zapobieganie występowania zagrożeń,
 4. uczenie umiejętności reagowania na nie,
 5. dostarczanie rzetelnej wiedzy oraz  rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią,
 6. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia zapewniające uczniom możliwość udziału w konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, którewykluczają sięganie po środki psychoaktywne.
 7. Realizatorami programu profilaktyki są wszyscy nauczyciele we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzącymi działalność harcerską i działalność wolontarystyczną.
 1. Koordynatorem działań profilaktycznych szkoły jest zespół wychowawczy/pedagog szkolny.

DZIAŁ II

ORGANY SZKOŁY

ROZDZIAŁ 1

Zagadnienia podstawowe

§ 10

 1. Organami szkoły są :
  1. dyrektor szkoły,
  2. rada pedagogiczna,
  3. samorząd uczniowski,
  4. rada rodziców.

§ 11

 1. Zapewnia się każdemu organowi szkoły możliwość swobodnego działania         i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych statutem szkoły.
 1. Organy szkoły wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 1. Celem stworzenia warunków do współdziałania organów szkoły, dyrektor szkoły nie rzadziej niż raz na kwartał organizuje spotkanie z przewodniczącym rady rodziców. W spotkaniu tym może uczestniczyć również nauczyciel – opiekun samorządu uczniowskiego, nauczyciel wyznaczony do współpracy       z radą rodziców oraz wicedyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ II

Dyrektor Szkoły

§ 12

 1. Szkołą kieruje dyrektor.
 1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska dyrektora odwołuje organ prowadzący szkołę.
 1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy.

                                                             

§ 13

 1. Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie         i nadzorowanie pracy szkoły.
 1. Dyrektor w szczególności:
 1.  kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 1. zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań szkoły
 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy             i stosunki pracownicze,
 1. współdziała z gminą w zakresie zadań wymagających tego współdziałania,   a ponadto realizuje jej zalecenia i wnioski w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
 1. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 1. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji praktyk pedagogicznych,
 1. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 1. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

                                                   

§ 14

 1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły do kompetencji dyrektora szkoły należy :

1) przedkładanie do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją,

2) przedkładanie radzie pedagogicznej do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

3) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji   i promocji uczniów,

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych             z przepisami prawa,

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych                   w odrębnych przepisach, w tym systematyczne obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela, prowadzenie dokumentacji obserwacji,

7) dopuszczanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

8) uwzględnienie wszkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,

9) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenie ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,

10) kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące          w obwodzie szkoły,

11) podejmowanie decyzji w sprawie spełniania przez dzieckoobowiązku szkolnego poza szkołą,

12) podejmowanie decyzji w sprawie wcześniejszego przyjmowania do szkoły, nauczania indywidualnego i zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej oraz nauki drugiego języka obcego,

13) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

14) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, oceną dorobku zawodowego nauczycieli odbywających staż oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach.

 1. W zakresie spraw organizacyjnych do kompetencji dyrektora szkoły należy :

1) ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych                     i pozalekcyjnych,

2) przydzielenie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac           i zajęć, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,

3) podejmowanie decyzji o wprowadzeniu jednolitego stroju szkolnego            z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego,

4) ustalanie wzoru jednolitego stroju szkolnego po uzgodnieniu z radą rodziców,

5) podawanie do publicznej wiadomości Szkolnego zestawu programów nauczania i Szkolnego zestawu podręczników obowiązujących od początku następnego roku szkolnego,

6) organizowanie obrotu używanymi podręcznikami na terenie placówki.

7) zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników w szkole.

 1. W zakresie spraw finansowych do kompetencji dyrektora szkoły należy :

1) opracowanie planu finansowego szkoły,

2) realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

3) przedstawienie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.

 1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych i biurowych do kompetencji dyrektora szkoły należy :

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

2) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

3) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,

4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

5) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych co najmniej       1 raz w roku oraz prac konserwacyjno-remontowych,

6) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego zgodnie          z odrębnymi przepisami.

 1. W zakresie spraw porządkowych i bhp do kompetencji dyrektora szkoły należy :

1) zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom          w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz działań kryzysowych,

2) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,

3) egzekwowanie obowiązku zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów.

§ 15

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 1. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 dyrektor szkoły, w szczególności :

1)  prowadzi sprawy osobowe pracowników szkoły,

2) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie             z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

3) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników,

4) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wyznacza kary porządkowe pracownikom szkoły,

5) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,              w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidywanym odrębnymi przepisami,       a w szczególności :

1) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

2) ustala zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia  kwoty dodatku motywacyjnego na dany rok szkolny,

                                  

3) ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

4) ustala plan urlopów pracowników szkoły, z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela.

 1. Dyrektor szkoły administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 16

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim.
 1. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dwa razy w roku.
 1. Radzie rodziców dyrektor udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

§ 17

 1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora (wicedyrektorów).
 1. Stanowisko, o którym mowa w ust.1 może być utworzone wg następujących zasad :

1) szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów,

2) dodatkowe stanowisko wicedyrektora może utworzyć dyrektor za zgodą organu prowadzącego,

3) Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora (wicedyrektorów) określa dyrektor, powierzając to stanowisko.

ROZDZIAŁ III

Rada Pedagogiczna

§ 18

 1. W szkole działa rada pedagogiczna.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni             w szkole.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

§ 19

 1. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa Regulamin rady pedagogicznej przez nią ustalony (zał. nr 3).
 1. W/w regulamin określa w szczególności :    

1) sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań rady pedagogicznej,

2) wewnętrzną organizację rady pedagogicznej,

3) kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej,

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach rady pedagogicznej osób nie będących jej członkami.

5) Powyższy regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 20

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

 1. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

4a) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów oraz przeniesienia uczniów do innej klasy lub szkoły,

6) uchwalenie, w uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, innego niż 45 minutowy czas trwania godziny lekcyjnej,

7) uchwalenie i nowelizacja regulaminu swojej działalności,

8) uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

9) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nie klasyfikowanego       z przyczyn nieusprawiedliwionych nieobecności,

10) wyrażenie zgody w szczególnych przypadkach na egzamin poprawkowy     z dwóch przedmiotów,

11) wyrażenie zgody na wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego ,

12) wyrażenie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego lub złożenie wniosku o jego rozwiązanie.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

2) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwołanie         z tych stanowisk,

3) organizację pracyszkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych,

4) projekt planu finansowego szkoły,

5) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród           i innych wyróżnień,

6) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7) zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania.

 1. Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii        w każdej innej sprawie.
 1. Rada pedagogiczna ponadto:

1) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie innego nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze w szkole, a o wyniku postępowania wyjaśniającego powinna być powiadomiona przez organ rozpatrujący wniosek w ciągu 14 dni od dostarczenia wniosku,

2) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

 

§ 21

 1. Rada pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły – do czasu utworzenia jej w szkole.
 1. W ramach zadań, o których mowa w ust. 1 rada pedagogiczna w szczególności:

1) uchwala i nowelizuje statut szkoły,

2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia statutu dla niektórych jego postanowień.

§ 22

 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Rozdział IV

Rada Rodziców

§ 23

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Corocznie rada rodziców będzie uzupełniana o przedstawicieli nowo utworzonych klas pierwszych (w miejsce przedstawicieli ubiegłorocznych klas szóstych) nie później niż do końca września.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zwany Regulaminem rady rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 24

 1. Rada rodziców może w szczególności :

1) występować do rady pedagogicznej szkoły i dyrektora z wnioskami               i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł    w celu wspierania działalności statutowej szkoły (zasady wydatkowania tych funduszy określa Regulamin rady rodziców).

 1. Rada rodziców opiniuje:
 1. pracę nauczycieli za okres stażu,
 1. projekt planu finansowego przygotowany przez dyrektora szkoły
 1. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 1. Rada rodziców uchwala:  

1) Program wychowawczy szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną,

2) Program profilaktyki szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 1. Ponadto rada rodziców :

1) może wnioskować do dyrektora szkoły o wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego,

2) ma prawo zatwierdzać wzór jednolitego stroju szkolnego, który decyzją wprowadza dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ V

Samorząd Uczniowski

§ 25

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin , zwany Regulaminem samorządu uczniowskiego , uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 1. W/w regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 26

 1. Przewodniczący samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów  i reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z dyrektorem szkoły i na zewnątrz.
 1. Samorząd uczniowski dokonuje wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu uczniowskiego, którym może być nauczyciel pracujący w placówce co najmniej dwa lata szkolne.
 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak :

1) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych wynikających                           z realizowanych w szkole programów nauczania oraz sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania      i zaspokajania własnych zainteresowań,

6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

 1. Samorząd uczniowski ponadto może na prośbę dyrektora szkoły wyrażać pisemną opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela wg zasad określonych        w Regulaminie samorządu. 
 1. Ponadto samorząd uczniowski:

1) może wnioskować do dyrektora szkoły o wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego,

2) opiniuje wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 1. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym tę współpracę jest Dyrektor.

§ 28

 1. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia zgodnie z Procedurą rozstrzygania sporów między organami.
 1. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny o jego rozstrzygnięcie.
 1. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w skład której wchodzi rozjemca zaakceptowany przez organy będące w sporze.
 1. Komisja, o której mowa w ust.3 po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.

DZIAŁ III

ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ I

Planowanie działalności Szkoły

§ 29

 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 1. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego

§ 30

 1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią :

1) arkusz organizacji szkoły,

2) tygodniowy rozkład zajęć,

3) plan pracy szkoły,

4) szkolny plan nauczania (ustalony na podstawie ramowego planu nauczania określonego odrębnymi przepisami).

§ 31

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w oparciu o szkolny plan nauczania.
 1. Arkusz organizacji określa :

1) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 1. Arkusz organizacji opracowuje dyrektor szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 30 maja danego roku.
 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w arkuszu organizacji w formie aneksu za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 32

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 1. Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację wszystkich zajęć edukacyjnych.

ROZDZIAŁ II

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej

§ 33

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
  1. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2a.
  2.  Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt. 1), zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2a  na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody .
  3. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
  4. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
  5. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt 2 i 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 1. W klasach IV – VI jest obowiązkowy podział na grupy na:
  1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
  2. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języka obcego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub  liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnia się  stopień zaawansowania znajomości języka obcego;
 1. Zajęcia z wychowania fizycznego – prowadzone są w grupach liczących 12 do 26 uczniów.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na lekcji wychowania fizycznego dopuszcza się za zgodą organu prowadzącego możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych.
 1. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 26 uczniów podział na grupy na zajęciach, o których mowa               w ust. 3 dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 34

 1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Zajęcia lekcyjne trwają od         1 września – jeśli to nie jest dzień wolny od zajęć do ostatniego piątku czerwca.
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

1) pierwsze półrocze trwa od 1 września do piątku przed feriami zimowymi, ale nie później niż do 30 stycznia,

2) drugie półrocze trwa od poniedziałku po 15 stycznia doostatniego piątkuczerwca. Pierwsze i drugie półrocze kończą się wystawieniem ocen zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.”.

 1. Szkoła organizuje co najmniej trzy zebrania dla rodziców – na których informuje ich o wiedzy, umiejętnościach i zachowaniu oraz o wynikach klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
 1. Raz w miesiącu, w wyznaczonym corocznie na konferencji organizacyjnej Rady Pedagogicznej dniu, nauczyciele pełnią dyżur, na którym rodzice mogą otrzymać informacje o dziecku.

§ 35

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 1. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą trwać od 30 do 60 minut, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego             w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 1. Przypadki, o których mowa w ust. 3 określa dyrektor szkoły w porozumieniu     z radą pedagogiczną szkoły.
 1. W klasach I – III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 36

 1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i podczas wycieczek i wyjazdów.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 1. Liczbę uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej określają odrębne przepisy.
 1. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 1. Szkoła umożliwia uczniom dostęp do Internetu. Zasady korzystania w szkole    z Internetu określa Regulamin, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

Rozdział IIA

Zasady Szkolnego Oceniania

§ 37

 1. W szkole stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone w ustawie o systemie oświaty i aktach prawnych wydanych na podstawie ustawy.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości           i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających                  z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających podstawę programową.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 4. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 5. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 6. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji      o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali,
 1. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 2. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,

Rozdział IIB

Zasady ogólne

§ 37a

Wymagania edukacyjne. Zasady zapoznawania z systemem oceniania.1. Nauczyciele sporządzają rejestr wymagań wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania danego przedmiotu. Rejestr wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowuje się z podziałem na:

 1. wymagania podstawowe
 2. wymagania ponadpodstawowe.
 3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.
 5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
  2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  3. Do dostosowania wymagań edukacyjnych ma prawo uczeń, który dostarczy aktualną opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka do końca października (dostosowanie będzie obowiązywać w I i II półroczu) lub do końca lutego (dostosowanie będzie obowiązywać w II półroczu).
  4. Szczegółowe wymagania dla uczniów, o których mowa w ust. 4 – 7, z danych zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO).

§ 37b

Formy informowania rodziców (prawnych opiekunów)

o osiągnięciach, postępach i zachowaniu uczniów

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o wszystkich otrzymanych stopniach.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o bieżących postępach w nauce i zachowaniu oraz o ocenach śródrocznych i rocznych swojego dziecka poprzez:
  1. zapis w dzienniku elektronicznym;
  2. ustną informację  w czasie indywidualnych konsultacji na prośbę rodzica lub   nauczyciela (termin wcześniej uzgodniony z nauczycielem);
  3. ustną informację  w trakcie co miesięcznych indywidualnych konsultacji z nauczycielami (w ramach dni otwartych).
  4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczycieluzasadnia ustaloną ocenę.
  5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany z dużych partii materiału, zadania klasowe)  uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest podpisać i oddać prace nauczycielowi przez ucznia na następnej lekcji z nauczycielem danego przedmiotu. Brak zwrotu pracy pisemnej pociąga za sobą konsekwencje w postaci punktów ujemnych z zachowania. Prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do końca roku szkolnego.
  6. Na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na piśmie, za potwierdzeniem odbioru przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
  7. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani przekazać uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
  8. Oceny śródroczne i roczne ustala się i informuje o nich uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych) nie później niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
  9. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie potwierdzi swoim podpisem odbioru ocen śródrocznych i rocznych do dwóch dni od otrzymania informacji, wychowawca zobowiązany jest poinformować go o osiągnięciach dziecka listem poleconym, a potwierdzenie umieścić w dzienniku.

§ 37c

Zasady zwalniania uczniów z zajęć.

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej.
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Decyzja ta ma formę pisemną i jest przekazana rodzicom ucznia.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 37d

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, techniki, zajęć artystycznych, muzyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiku przedmiotu, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Rozdział IIC

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I-III

(edukacja wczesnoszkolna)

§ 37e

                                                            SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

CELE  OCENIANIA

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej

       ''Dobre ocenianie'' to takie, które:

 • daje dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu,
 • uwzględnia możliwości dziecka: nie wszyscy przecież w tym samym czasie są w stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym zakresie,
 • bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś zadania,
 • nie etykietuje dzieci,
 • zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca,
 • nie pełni funkcji kary czy nagrody,
 • nie zawiera krytyki osoby,
 • uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku.

Ocena opisowa

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia.

Ma ono dostarczyć informacji: uczniowi - rodzicom - nauczycielowi.

Uczniowi

 • dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności, wskazówek jak pokonać:
 • napotkane trudności;
 • motywuje do dalszego wysiłku;
 • jest zachętą do samooceny;
 • umacnia wiarę we własne możliwości.

     Rodzicom

 • dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju.

Nauczycielowi

 • dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny.

      Ocenianie powinno spełniać następujące funkcje:

 • diagnostyczną - dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,
 • informacyjną - przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy,
 • korekcyjną -
 • rozwojową -

Oceny śródroczne i roczne

Ocena śródroczna - jest wynikiem półrocznej obserwacji ucznia dotyczącej postępów w nauce jak i rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ocena ta jest skierowana do dziecka i jego rodziców w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Ocena roczna - opisowa - Ma charakter diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju.

Ocena z zachowania - jest również oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej.

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW

 1. Wypowiedzi ustne
 2. Poziom techniki czytania
 3. Różne formy wypowiedzi pisemnych
 4. Kartkówki
 5. Karty pracy
 6. Sprawdziany
 7. Sprawdziany kompetencji
 8. Testy
 9. Dyktanda
 10. Zeszyty ćwiczeń
 11. Zeszyty przedmiotowe
 12. Prace domowe
 13. Wytwory pracy dziecka
 14. Śpiewanie piosenek
 15. Aktywność na lekcji
 16. Sprawność motoryczna
 17. Praca w grupie
 18. Obserwacja zachowania
 19. Umiejętności informatyczne sprawdzane na bieżąco na podstawie wykonywanych przez ucznia zadań

Sprawdziany z poszczególnych edukacji  przewidziane są po opracowaniu określonego działu.

Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je chętne dzieci.

W trakcje oceniania bieżącego nauczyciel gromadzi wyniki szkolnych osiągnięć ucznia w dzienniku zajęć, zbiera w indywidualnych teczkach prace ucznia.

SKALA OCEN

Stopnie w skali od 1-6

Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań.

 • Stopień– (6)celujący - nie określa się wymagań, ale przyjmuje się zasadę spełniania wymagań na ocenę - bardzo dobry oraz prezentowania przez ucznia innych ważnych wiadomości,wykraczających poza podstawę programowąze względu na daną dziedzinę osiągnięć edukacyjnych.
 • Stopień– (5) bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych.
 • Stopień– (4) dobry - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości obszarów edukacyjnych.
 • Stopień– (3)dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności.
 • Stopień– (2)dopuszczający - otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności.
 • Stopień– (1) niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych.

Przy ustaleniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, edukacji plastycznej, technicznej i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

DODATKOWY SPOSÓB OCENIANIA

Dodatkowym sposobem oceniania jest przyznawanie uczniom znaczków motywacyjnych, komentarz słowny lub pisemny np. Brawo, tekst zapisałaś bezbłędnie, Popracuj bardziej, Nieźle poradziłeś sobie z tymi obliczeniami itp. skierowanymi do ucznia.

 PRACE DODATKOWE

Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną.

Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu półrocza oraz po nieobecności z powodu choroby - niedyspozycji (odrębnie). Fakt nieprzygotowana uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie on uwzględniony.

W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi, który udzieli mu pomocy lub wyznaczy ucznia (za jego zgodą), do udzielenia pomocy koleżeńskiej.

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH (testy, sprawdziany)

% OGÓŁU PUNKTÓW ZE SPRAWDZIANU OCENA
90%- 100% BARDZO DOBRY (5)
75% - 89% DOBRY (4)
51% - 74% DOSTATECZNY (3)
31% - 50% DOPUSZCZAJĄCY (2)
30%- 0% NIEDOSTATECZNY (1)

PISANIE Z PAMIĘCI I ZE SŁUCHU

Ocena Pisanie z pamięci i ze słuchu
6 Bezbłędnie
5 1 - 2 błędy ortograficzne
4 3 - 4 błędy ortograficzne
3 5 - 6 błędów ortograficznych
2 7 -8 błędów ortograficznych
1 9 i więcej błędów ortograficznych

POZIOM WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY

  EDUKACJA POLONISTYCZNA

CZYTANIE

6 Czyta wyraziście, płynnie, ze zrozumieniem różne teksty
5 Płynnie czyta różne teksty i rozumie je
4 Poprawnie czyta teksty i rozumie je
3 Czyta krótkie teksty drukowane i pisane z potknięciami, częściowo rozumie tekst
2 Czyta w bardzo wolnym tempie z licznymi potknięciami, słabo rozumie czytany tekst
1 Nie czyta poprawnie tekstu, nie rozumie treści

MÓWIENIE

6 Swobodnie, w rozwiniętej, uporządkowanej, wielozdaniowej wypowiedzi umie wyrazić swoje myśli
5 Samorzutnie wypowiada się pełnymi rozwiniętymi zdaniami na temat
4 Poprawnie wypowiada się na określony temat
3 Wypowiada się prostymi, pojedynczymi zdaniami, popełnia błędy gramatyczne
2 Wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami, z pomocą nauczyciela
1 Nie potrafi wypowiedzieć się na temat

PISANIE

6 Pisze estetycznie, w szybkim tempie, bez błędu, samodzielnie układa i zapisuje wypowiedź wielozdaniową
5 Pisze czytelnie i starannie bez błędu, potrafi samodzielnie ułożyć i zapisać kilkuzdaniową wypowiedź
4 Pisze czytelnie z nielicznymi błędami, samodzielnie układa krótkie wypowiedzi na zadany temat
3 Pisze czytelnie, mało starannie, popełnia błędy, pod kierunkiem nauczyciela redaguje krótkie zdania
2 Pismo mało czytelne, liczne błędy, pisze tylko z pomocą nauczyciela
1 Mimo pomocy nauczyciela nie redaguje zdań, nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie pisania

EDUKACJA MATEMATYCZNA

6 Posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwiązuje problemy matematyczne
5 Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
4 Potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu prostych problemów teoretycznych lub praktycznych
3 Potrafi wykonywać proste zadania i polecenia, popełnia błędy
2 Tylko z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania , popełnia liczne błędy
1 Nie wykonuje poleceń nawet o niewielkim stopniu trudności

EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

6 Posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania, dokonuje samorzutnych obserwacji i wyciąga prawidłowe wnioski
5 Posiada duży zasób wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym
4 Dobrze opanował wiadomości o najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym
3 Wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji środowiskowej opanował z lukami
2 Posiada poważne braki wiadomości o najbliższym otoczeniu, obserwacji dokonuje tylko pod kierunkiem nauczyciela
1 Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności

EDUKACJA ARTYSTYCZNA ( Edukacja muzyczna, plastyczna, techniczna)

6 Z dużym zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym, twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości, poszukuje własnych oryginalnych rozwiązań
5 Starannie i dokładnie wykonuje zadania określone przez nauczyciela, potrafi samodzielnie wykorzystać zdobyte wiadomości
4 Poprawnie wykonuje zadania zaproponowane przez nauczyciela
3 Mało wysiłku wkłada w wykonanie zadań, nie w pełni opanował wiadomości
2 Niedbale wykonuje zadania, ma poważne braki w podstawowych wiadomościach
1 Nie wykonuje zadań, nie opanował wiadomości

EDUKACJA ZDROWOTNA ,WYCHOWANIE FIZYCZNE  

6 Jest bardzo sprawny fizycznie, reprezentuje klasę lub szkołę w zawodach sportowych, zawsze zdyscyplinowany i zaangażowany
5 Sprawnie i chętnie wykonuje zadania, przestrzega zasad bezpieczeństwa
4 Poprawnie wykonuje zadania, jest zdyscyplinowany
3 Mało wysiłku wkłada w wykonywanie zadań
2 Niedbale i niechętnie wykonuje zadania, mało zdyscyplinowany
1 Nie wykonuje ćwiczeń, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i dyscypliny

SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O WYNIKACH PRACY

I POSTĘPACH DZIECI

Informacje o postępach dzieci, rodzice otrzymują poprzez :

 • kontakty bezpośrednie - zebrania rodziców, rozmowy indywidualne
 • kontakty pośrednie - rozmowy telefoniczne, korespondencja listowa

PROMOWANIE

Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu klasy przez ucznia w porozumieniu

z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony, na czas określony, z zajęć wychowania fizycznego.

Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie opinii

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczycieli, ocen opisowych.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

 

Stopień (2) DOPUSZCZAJĄCY

Stopień (3)

DOSTATECZNY

Stopień (4)

DOBRY

 

 

      Stopień (5)

BARDZO DOBRY

Stopień (6)

CELUJĄCY

EDUKACJA

POLONISTYCZNA

Umiejętność czytania

Uczeń/ uczennica

ma trudności z analizą 
i syntezą wyrazu, czyta bardzo wolno, literuje,  sylabizuje, ma trudności
z całościowym czytaniem wyrazu.

Uczeń/ uczennica

z pomocą nauczyciela wyróżnia  w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia wyrazy.

Uczeń/ uczennica

dokonuje analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej znanych wyrazów.

Czyta wolno, czasami popełnia błędy(potrafi poprawić błędnie przeczytany wyraz).

Uczeń/ uczennica

bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej znanych wyrazów. Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście wyuczony tekst

Uczeń/ uczennica

czyta biegle płynnie 
i wyraziście nowy tekst, zawsze ze zrozumieniem. Czyta z podziałem na role, bierze udział w konkursach czytelniczych

Umiejętność mówienia / słuchania

Formułuje krótkie wypowiedzi na określone tematy.

Odpowiada pojedynczymi wyrazami na pytania nauczyciela, nie zawsze na temat. Posiada bardzo ubogi zasób słownictwa.

Wypowiada się  krótkimi, prostymi zdaniami na określony temat, stara się poprawnie posługiwać poznanym słownictwem. Zasób słownictwa ucznia jest ubogi.

Słucha czytanych utworów

Formułuje wypowiedzi na podane tematy budując poprawne, proste zdania.

W wypowiedziach ustnych wykorzystuje poznane słownictwo.

Formułuje wielozdaniowe 
i logiczne wypowiedzi na dowolny temat. . Posiada bogaty zasób słów, który poprawnie wykorzystuje 
w wypowiedziach ustnych.

Wypowiada się pełnymi zdaniami, posiada bardzo bogaty zasób słownictwa.

Umiejętnie bierze udział 
w dyskusji, dobiera właściwe argumenty

Umiejętność pisania Ma duże trudności z pisaniem, nie trzyma się liniatury, źle łączy litery i myli je. Przepisując krótki tekst w zakresie opracowywanego słownictwa popełnia liczne błędy. Wymaga stałej pomocy nauczyciela. Myli linijki, ma trudności
z mieszczeniem się 
w liniaturze, nie zachowuje kształtu i prawidłowego łączenia liter.  Z pomocą nauczyciela przepisuje łatwe teksty pisane i drukowane. Pisząc ze słuchu i pamięci popełnia błędy ortograficzne i gramatyczne.

Stosuje prawidłowy kształt liter i mieści się w liniaturze. Przepisuje krótkie teksty pisane i drukowane. Zna, lecz nie zawsze stosuje poznane  zasady ortograficzne.

Poprawnie łączy litery 
w wyrazach, zachowuje odpowiednie proporcje.

 pisze starannie. Prawidłowo przepisuje tekst drukowany 
i pisany. Poprawnie pisze

z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa.

Pisze starannie zachowując prawidłowy kształt liter, ich łączenie, prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie, bardzo starannie prowadzi zeszyty. Bezbłędnie przepisuje teksty oraz pisze ze słuchu i pamięci, stosując poznane zasady ortograficzne.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

Umiejętność liczenia,

rozwiązywanie zadań, wiadomości praktyczne

 

Tylko z  pomocą nauczyciela i na konkretach wykonuje obliczenia oraz  rozwiązuje zadania tekstowe. Z pomocą nauczyciela mierzy długość, pojemność. Myli nazwy miesięcy, pór roku. Pracuje wolno, wymaga stałej mobilizacji ze strony nauczyciela.

Zapisuje cyfry w zakresie 10, poprawnie dodaje i odejmuje (na konkretach)oraz zapisuje działania w zakresie 10. Rozwiązuje proste zadania w danym zakresie, czasami  z pomocą nauczyciela. Pracuje wolno, jest niepewny, niesamodzielny, wymaga częstej pomocy nauczyciela, ale stara się. 
Z pomocą nauczyciela posługuje się jednostkami miary, wagi i czasu.  

Sprawnie i poprawnie wykonuje obliczenia dodawania i odejmowania. Poprawnie rozwiązuje zadania, potrafi zapisać pełne rozwiązanie zadania zgodnie z formułą matematyczną do jego treści (pytanie, działanie 
i odpowiedź). Stosuje wiadomości praktyczne dotyczące miary, wagi i czasu., popełnia błędy, które umie poprawić, potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień nauczyciela.

Samodzielnie i sprawnie oblicza sumy i różnice. Bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe i poprawnie zapisuje jego pełne rozwiązanie.

Sprawnie stosuje wiadomości praktyczne dotyczące wagi, czasu 
i długości.

Biegle dodaje i odejmuje, samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe. Układa zadania do podanej sytuacji, rysunku lub formuły matematycznej. Doskonale posługuje się jednostkami miary, wagi 
i czasu.

Wyróżnia się w klasie wiadomościami wykraczającymi ponad program.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA SPOŁECZNA

 

 

 

Ma trudności w nazywaniu osób (członków rodziny i zawodów), nie zna roślin, zwierząt, domowych urządzeń technicznych. Potrafi wymienić niektóre zasady poruszania się po drodze. Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić osoby pracujące w szkole.

Posługuje się pojęciami „rodzina” i „rodzice”, wymienia członków rodziny. Myli informacje dotyczące nazw zawodów typowych dla najbliższego otoczenia, zwierząt, roślin, wymaga częstej pomocy nauczyciela. Wymienia zasady poruszania się po drogach.

Potrafi nazwać członków swojej rodziny i inne osoby z najbliższego otoczenia (struktura i zawody ), zna swój adres, czasami wymaga pomocy nauczyciela w nazywaniu roślin , zwierząt, domowych urządzeń technicznych  i zasad bezpiecznej zabawy,  nauki  i drogi do szkoły Zna i nazywa członków rodziny, przedstawicieli wybranych zawodów (sprzedawca, policjant, fryzjer itp.), Zna swój adres, historię miasta i jego zabytki, zna rośliny, zwierzęta oraz zna i stosuje zasady bezpiecznej zabawy i drogi do szkoły. Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa osoby z rodziny 
i  najbliższego otoczenia (strukturę i zawody), zawsze  stosuje zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, bezpiecznej zabawy i nauki,  poprawnie nazywa rośliny, zwierzęta, domowe urządzenia techniczne, ma bogaty zasób wiedzy o nich, zna swoją miejscowość jej historię, zabytki itp. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

TECHNICZNA

MUZYCZNA

 

 

 

Prace plastyczno – techniczne wykonuje niechętnie i nieestetycznie;  często nie kończy rozpoczętej pracy.
Zazwyczaj są to prace nie na temat. Nie przestrzega ładu i porządku. Niechętnie śpiewa poznane piosenki.

Niechętnie wykonuje prace plastyczno – techniczne; są one mało estetyczne i ubogie w szczegóły.

Bezpiecznie posługuje się narzędziami. Nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy. Potrafi z grupą zaśpiewać poznane piosenki, ale niechętnie śpiewa solo.

Wykonuje prace starannie, estetycznie i zazwyczaj je kończy. Sprawnie i bezpiecznie posługuje się narzędziami. Dba o ład i porządek w miejscu pracy. Potrafi zaśpiewać z pamięci poznane piosenki.

Prace wykonuje zgodnie z tematem, są one estetyczne, dobrze zaplanowane i  dokończone. Zawsze jest przygotowany do zajęć. Zachowuje ład i porządek w czasie pracy. Chętnie śpiewa poznane piosenki. Uwzględnia tempo, dynamikę, artykulację i intonację w utworze muzycznym. Wszelkie prace wykonuje starannie, estetycznie, ciekawie, poszukuje oryginalnych rozwiązań, prace są bogate w szczegóły i zawsze dokończone. Zawsze sprawnie i bezpiecznie posługuje się narzędziami. Dba o ład i porządek w miejscu pracy.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA ZDROWOTNA

 

 

Ćwiczy niechętnie, ma trudności z wykonywa-niem ćwiczeń. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć Często ćwiczenia gimnastyczne wykonuje niepoprawnie, ale stara się.  Nie  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć Uczeń stara się wykonywać poprawnie ćwiczenia gimnastyczne 
i przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie ich trwania (nie zawsze się mu to udaje)
Uczeń jest sprawny, chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych, przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć

Uczeń jest bardzo sprawny fizycznie i wszystkie ćwiczenia gimnastyczne wykonuje bezbłędnie

i z dużym zaangażowaniem, zawsze stosuje się do zasad bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw ruchowych

 

 

Zajęcia komputerowe

Pracuje niechętnie, nie zawsze wie jak należy zachować się w pracowni komputerowej, z pomocą nauczyciela wskazuje elementy zestawu komputerowego, 
z pomocą nauczyciela przepisuje tekst, tworzy rysunek.
Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wskazuje elementy zestawu komputerowego i zna ich przeznaczenie, potrafi samodzielnie przepisać krótki tekst, tworzy rysunek czasami z pomocą nauczyciela

Zna i przestrzega zasady bezpiecznej pracy z komputerem, pracuje chętnie, sprawnie posługuje się myszą

i klawiaturą, obsługuje wybrana grę dla dzieci, podporządkowuje się jej regułom, samodzielnie przepisuje tekst, tworzy rysunek.

Potrafi włączyć i wyłączyć komputer, prawidłowo obsługuje napęd CD, potrafi otworzyć i zamknąć poznany program, samodzielnie pisze tekst w poznanym edytorze tekstu, zmienia czcionkę, wstawia grafikę, wykonuje rysunek na zadany temat, wybiera odpowiednie narzędzie z przybornika Prawidłowo zachowuje się 
w pracowni informatycznej, sprawnie posługuje się poznanym edytorem tekstu oraz programem graficznym, wymienia elementy zestawu komputerowego oraz zna ich przeznaczenie, sprawnie obsługuje napęd CD

Stopień (1) NIEDOSTATECZNY - uczeń, któryzadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu utrudniają zdobywanie wiedzy,  nie przygotowuje się do lekcji.§ 37f

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. Na koniec I półrocza nauczyciele klas I-III wypełniają KARTĘ OSIĄGNIĘĆ UCZNIA, w której zaznaczają informacje o wiadomościach i umiejętnościach dziecka, również z języka obcego nowożytnego, a także informacje o jego zachowaniu. Karta stanowi informacje dla rodziców, uczniów, szkoły i pomaga nauczycielowi w sporządzeniu rocznej oceny opisowej.
 2. W klasie I-III stosuje się ocenę opisową roczną w skład której wchodzi również ocena z zachowania i języka obcego nowożytnego.
 3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne ocenyklasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne ocenyklasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Roczna opisowaocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziomopanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagańokreślonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapuedukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniazwiązane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniemuzdolnień.

§ 37g

Promowanie

 1. Uczeń klas I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Rozdział IID

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klas IV-VI

§ 37h

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele, ustalając oceny bieżące i klasyfikacyjne.
 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
  1. Ocena pozytywna stopień celujący – 6 cel
  2. Ocena pozytywna stopień bardzo dobry – 5 bdb
  3. Ocena pozytywna stopień dobry – 4 db
  4. Ocena pozytywna stopień dostateczny – 3 dst
  5. Ocena pozytywna stopień dopuszczający – 2 dop
  6. Ocena pozytywna stopień niedostateczny – 1 ndst
  7. Ocena negatywnanieklasyfikowany- nkl

Ponadto w bieżącym ocenianiu dopuszcza się używanie znaków zrozumiałych dla ucznia i jego rodziców np.:

 1. bz – brak zadania
 2. np – uczeń nieprzygotowany
 3. nb – uczeń nieobecny
 4. bp – brak przyborów
 5. bs – brak stroju
 6. Oceny z przedmiotu wystawiają nauczyciele uczący przedmiotu.
 7. Bieżące osiągnięcia ucznia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych zapisywane są w dziennikach zajęć lekcyjnych oraz w dzienniku elektronicznym.
 8. W klasach IV-VI ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
  1. stopień celujący
  2. stopień bardzo dobry
  3. stopień dobry
  4. stopień dostateczny
  5. stopień dopuszczający
  6. stopień niedostateczny
 9. Ustala się następujące formy sprawdzania umiejętności uczniów (szczegóły w PZO):
  1. zadania domowe
  2. zeszyty przedmiotowe
  3. aktywność na lekcji
  4. praca w grupach
  5. indywidualna praca ucznia na zajęciach
  6. inne wynikające ze specyfiki przedmiotu
 10. Każda ocena ma swoją wagę:
  1. sprawdzian/zadanie klasowe: waga 10
  2. kartkówka: waga 8
  3. zadanie domowe: waga 5
  4. aktywność: waga 6
  5. czytanie: waga 8
  6. czytanie ze zrozumieniem: waga 10
  7. dyktando: waga 10
  8. recytacja: waga 5
  9. zeszyt: waga 5
  10. praca w grupach: waga 5
  11. praca na lekcji: waga 7
  12. zajęcia praktyczne technika: waga 8
  13. śpiew: waga 8
  14. chór: waga 10
  15. praca plastyczna: waga 8
  16. zadania dodatkowe: waga 7
  17. szczególne osiągnięcia: waga 10
  18. sprawdzian wf: waga 7
  19. aktywność wf: waga 10
  20. inne: waga 5

Kategoria inne oznacza:

 1. Język polski:
   -Projekt
 2. Historia:
  -Projekt
 3. Plastyka:
  -Projekt, album, plakat
 4. Język angielski:
  -Dialog
  -Projekt
 5. Technika:
  -Projekt
 6. Przyroda:
  -Praca długoterminowa
 7. Wychowanie fizyczne:
  -Strój sportowy
 8. Religia:
  -Projekt (znajomość prasy katolickiej)
 9. Muzyka:
  -Album, plakat, projekt
 10. Oceny za prace pisemne, sprawdzane systemem punktowym ustalają nauczyciele według następującej skali punktowej:
  1. 0 - 30 % - ocena niedostateczna
  2. 31% - 50 % - ocena dopuszczająca
  3. 51% - 74 % - ocena dostateczna
  4. 75% - 89 % - ocena dobra
  5. 90% - 100 % - ocena bardzo dobra
  6. powyżej 100 % - ocena celująca (wiadomości i zadania o treściach wykraczających poza podstawę programową)
 11. Ustala się następującą ilość ocen cząstkowych dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym :
  1. jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny
  2. dwie godziny tygodniowo – minimum pięć ocen
  3. trzy godziny tygodniowo – minimum siedem ocen
  4. cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum dziewięć ocen
 12. W uzasadnionych przypadkach m.in.: pobyt w szpitalu, sanatorium, długotrwała choroba, nauczanie indywidualne Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o ustaleniu ocen śródrocznych i rocznych z mniejszej liczby ocen cząstkowych niż wymieniono w pkt.9.
 13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 14. Pozostałe ustalenia:
 15. Zapisy w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym muszą informować, za co uczeń otrzymał poszczególne oceny.
 16. Jako sprawdzian/zadanie klasowe rozumie się odpowiedź pisemną, która obejmuje większą partię materiału, poprzedzona jest lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.
 17. Sprawdzian/zadanie klasowe nauczyciel powinien zapowiedzieć i fakt ten odnotować w dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, aby uniknąć ich nagromadzenia.
 18. W tygodniu uczeń może pisać trzy dłuższe (1 – 2 godz. lekcyjne) zapowiedziane formy pisemne, nie więcej niż jedną dziennie.
 19. Uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu/zadania klasowego do dwóch tygodni od otrzymania sprawdzianu/zadania klasowego w terminie ustalonym przez nauczyciela.Liczą się obie oceny. Może również poprawić ocenę dopuszczającą.
 20. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie/zadaniu klasowym, powinien go napisać w terminie do dwóch tygodni, licząc od dnia pierwszej lekcji danego przedmiotu po powrocie ucznia do szkoły; po upływie wyznaczonego terminu uczeń, który nie napisał zaległego sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną; w szczególnych przypadkach (dłuższa nieobecność w szkole) uczeń ma prawo do przedłużonego terminu napisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 21. Prace pisemne muszą być sprawdzone, ocenione i oddane uczniom w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie. Termin oddania prac może ulec przesunięciu w przypadku nieobecności nauczyciela.
 22. Kartkówka – jako forma kontroli wiadomości z ostatnich trzech lekcji – może być stosowana w sposób dowolny (bez zapowiedzi).
 23. Jeżeli uczeń korzysta ze ściągawek podczas klasówek, nauczyciel ma prawo
 24. Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do zajęć (w tym brak zadania, brak zeszytu przedmiotowego, brak zeszytu ćwiczeń, brak przyrządów, brak stroju), a swoje nieprzygotowanie musi zgłosić na początku zajęć, aby nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Po wykorzystaniu limitu „nieprzygotowań” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za każdy kolejny brak.
 25. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 26. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych (uzupełnienie notatek i zadań domowych w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, książce). Niewywiązanie się z nadrobienia zaległości w terminie wyznaczonym przez nauczycielaskutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.

§ 37i

Ocenianie zachowania uczniów

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. Ustalana jest śródroczna i roczna ocena zachowania.
  8. Ocenę zachowania ustala się według skali:
   1. wzorowe – wz
   2. bardzo dobre – bdb
   3. dobre – db
   4. poprawne – pop
   5. nieodpowiednie – ndp
   6. naganne – ng
   7. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:
    1. wzorowe  200 pkt. i powyżej (uczeń może otrzymać maksymalnie 20 punktów ujemnych na semestr)
    2.  bardzo dobre 199 - 160 pkt. (uczeń może otrzymać maksymalnie 25 punktów ujemnych na semestr)
    3. dobre159- 100 pkt. (uczeń może otrzymać maksymalnie 30 punktów ujemnych na semestr)
    4.  poprawne 99- 60 pkt.
    5. nieodpowiednie 59- 10 pkt.
    6. naganne poniżej 10 pkt.
    7. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 pkt., ilość przyznanych punktów zwiększa się lub zmniejsza gdy uczeń uzyskuje pkt. dodatnie lub ujemne.
    8. Uczeń otrzymuje pkt. dodatnie gdy prezentuje zachowania określone w § 38i ust. 15 przyjęte za zachowania pozytywne.
    9. Uczeń otrzymuje pkt. ujemne gdy prezentuje zachowania określone w § 38i ust. 16przyjęte za zachowania negatywne.
    10. Ustala się, że uczeń kończy semestr z oceną naganną z zachowania (bez względu na liczbę uzyskanych punktów) gdy spowoduje sytuację szczególnie zagrażającą życiu lub zdrowiu innych osób np. powtarzające się picie alkoholu, zażywanie narkotyków, prowokowanie i udział w bójkach, znęcanie psychiczne i fizyczne, demoralizacja innych uczniów przez rozpowszechnianie treści powszechnie uznanych za naganne, dewastacja mienia, fałszowanie dokumentów, kradzież, powtarzające się wagary. Konieczne jest zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.
    11. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:
     1. zdobytych przez  ucznia punktów za zachowanie pozytywne lub negatywne,
     2. własnych obserwacji oraz wiedzy, informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka.
     3. Każdy nauczyciel uczący w szkole ma prawo i obowiązek wpisywania w dzienniku lekcyjnym oraz elektronicznym pozytywnych i negatywnych uwag w stosunku do poszczególnych uczniów. Wychowawca klasy sprawdza raz w tygodniu zgodność wpisów w obu dziennikach i jest odpowiedzialny za uzupełnienie braków.
     4. Brak wpisu przy nazwisku danego ucznia oznacza, że zachowanie ucznia jest poprawne, czyli nie wykazuje on żadnych zachowań pozytywnych dających dodatkowe punkty, ani też nie zrobił nic, co mogłoby być przyczyną ujemnych punktów.
     5. Uczeń, który uzyskał punkty ujemne w ilości dającej zachowanie naganne nie mogą reprezentować szkoły w konkursach i zawodach sportowych.
     6. Uczeń który z jakiegoś powodu nie ma stroju jednolitego powinien mieć ubiór w odpowiednim kolorze.
     7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 17.
     8. Zachowania pozytywne:

1) Udział w konkursach przedmiotowych

    a) udział w etapie szkolnym 5p.

2) Udział w konkursach pozaszkolnych 10p.

    a) wyróżnienie 30p.

    b) laureat 50p.

3) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

    a) udział w etapie szkolnym 5p.

    b) na etapie gminnym 10 p.

    c) na etapie powiatowym 15p.

    d) na etapie rejonowym 20 p.

    e) na etapie wojewódzkim 30p.

4) Udział w innych szkolnych i poza szkolnych konkursach (np.  plastycznych, muzycznych, recytatorskich)

    a) udział w konkursie 5p.

    b) wyróżnienie 10p.

    c) zdobycie miejsca I, II, III 15p.

5) Współudział w organizowaniu imprez szkolnych (podjęte i ukończone

działania) 1-10p.

6) Udział w akademiach i projektach edukacyjnych i wychowawczych

    a) przygotowanie dekoracji 5p.

    b) rola sceniczna 5-10 p.

7) Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków, wykazywanie się aktywnością i realnymi pomysłami (wpisuje opiekun lub wychowawca raz w półroczu) 1- 10p.

8) Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków, (wpisuje

wychowawca raz w półroczu) 1-10p.

9) Udział w akcjach charytatywnych 5 –10p.

10) Zbiórka surowców wtórnych na cele szkoły:

    a) makulatura 2p. (za każde 3kg)

    b) butelki 10 szt. 1p.

    c) baterie 5 szt. 1p.

    d) nakrętki 1- 3p.

10) Praca na rzecz klasy, szkoły:

    a) gazetka 4-5p.

    b) zaangażowanie w przygotowanie imprez klasowych, wycieczek 1-5p.

    c) inne podjęte i ukończone działania 1-10p.

11) Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych kółka zainteresowań- raz w półroczu) 1- 10p.

12) Za brak punktów ujemnych w ciągu półrocza uczeń uzyskuje 15p (punkty wpisuje wychowawca na koniec każdego półrocza).

13) Punkty do dyspozycji wychowawcy (wpisuje wychowawca raz w półroczu) 0- 30p.

 1. Zachowania negatywne:

1) Przeszkadza na lekcji (uczeń śmieje się, je na lekcji, zaczepia innych, nie pisze, nie wykonuje zadanych prac, żuje gumę) -5p.

2) Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników (arogancja, ignorowanie, brak reakcji na uwagę, bezczelny stosunek, agresywność, niestosowanie się do próśb i poleceń nauczycieli) -10p do -20p.

3) Wulgarne słownictwo, przekleństwa -10p do -20p.

4) Oszustwo :

    a) Sfałszowany podpis, ocena, zwolnienie -15p.

    b) Odpisywanie prac domowych –5p.

5) Nieusprawiedliwione:

   a) Spóźnienia (za każde spóźnienie) -2p.

   b) Nieobecności (godz. nieusprawiedliwione) – za każdą godz. -2p.

6) Złe zachowanie na terenie szkoły

   a) Stwarzanie zagrożeń dla siebie i innych –10p.

   b) Zaśmiecanie -2p do -5p.

   c) Hałasowanie –5p.

7) Niestosowanie się do próśb i poleceń nauczycieli -1p do -10p.

8) Niewypełnienie zobowiązań i powierzonych obowiązków -5p do -10p.

   a) brak podpisu rodzica pod oceną lub informacją -1p.

9) Brak jednolitego stroju szkolnego (mundurka) -1p.

10) Brak obuwia zamiennego -2p.

11) Świadome niszczenie sprzętu szkolnego -10p do -15p.

12) Świadome niszczenie rzeczy innych osób -10p do -15p.

13) Kłamstwo -5p do -10p.

14) Zachowanie niekoleżeńskie, brak szacunku (ubliżanie, wyzywanie,

dokuczanie słowne) -5p do -10p.

15) Bójka, agresja fizyczna lub psychiczna -5p do -20p.

16) Kradzież -10p do -50p.

17) Palenie papierosów, alkohol, narkotyki -40p.

18) Samowolne opuszczenie w czasie zajęć lekcyjnych lub przerw:

   klasy, budynku szkolnego, terenu szkoły (poza ogrodzenie)-5p do -20p.

19) Nieodpowiednie zachowanie poza szkołą (niekulturalne zachowanie

w miejscu publicznym, narażanie siebie lub innych na niebezpieczeństwo, dewastacja mienia publicznego)  -5p do -20p.

20) Prowokowanie lub zachęcanie kolegów do złych czynów-10p do -30p.

21) Brak dbałości o swój wygląd w szkole:

(niestosowny ubiór, makijaż, przesadna biżuteria, farbowane włosy -5p do -10p.

22) Używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych, wszelkich urządzeń elektronicznych -10p.

23) Wagary -5p do -10p.

24) Umieszczanie niedozwolonych treści w Internecie – obrażanie kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły -20p do -50p.

25) Inne rażące zachowania kolidujące z ogólno przyjętymi normami -1p do -20p.

 1. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych sytuacjach ma prawo zmiany oceny z zachowania na lepszą lub gorszą, (uczeń uzyskał punkty z § 11 pkt. 8, sytuacja  rodzinna, stan  zdrowia, zauważalna i zdecydowana poprawa zachowania).

§ 37j

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadzane jest raz w ciągu roku szkolnego; termin klasyfikacji śródrocznej ustalany jest na początku każdego roku szkolnego.
 3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dodatkowe. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:
  1. zdobytych przez  ucznia punktów za zachowanie pozytywne lub negatywne,
  2. własnych obserwacji oraz wiedzy, informacji dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka.
 7. Ocenę śródroczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się w znacznym stopniu w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w I półroczu, a ocenę roczną na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych w I i II półroczu.
 8. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych należy także wziąć pod uwagę zaangażowanie i możliwości ucznia, frekwencje, sytuację społeczno-rodzinną ucznia.
 9. Średnią ważoną ustala się według wzoru:

Średnia ważona dla n liczb a1, a2, …, an  którym przypisano odpowiednie wagi w1,w2, …, wn  jest równa    a =  w1a1+w2a2+…wnan

                                                                          w1+w2+…+wn

 1. Skala ocen śródrocznych i rocznych:
                1) niedostateczny przy śr. ważonej               0 – 1,8
                2) dopuszczający przy śr. ważonej               1,81  –  2,7
                3) dostateczny  przy śr. ważonej                   2,71 –   3,7
                4) dobry przy śr. ważonej                                 3,71 –   4,6
                5) bardzo dobry   przy śr. ważonej                4,61- 5,5
                6) celujący :  przy śr. ważonej 5,51 i więcej.
 2. Jeżeli uczeń uczestniczył minimum w konkursie wojewódzkim i zdobył punktowane miejsce decyzją nauczyciela uczącego tego przedmiotu może otrzymać ocenę celującą przy czym jego średnia ważona nie może być niższa niż 4,9.
 3. Ocena śródroczna i roczna z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia.
 4. W zapisie ocen cząstkowych stosuje się wyłącznie zapis cyfrowy, a w zapisie ocen śródrocznych i rocznych stosuje się zapis słowny, przy czym dopuszczalne jest użycie następujących skrótów:
         1) niedostateczny    ndst
         2) dopuszczający     dop
         3) dostateczny         dst
         4) dobry                   db
         5) bardzo dobry       bdb
         6) celujący               cel
 5. Ocena roczna z zachowania zostaje ustalona na podstawie średniej arytmetycznej I i II półrocza oraz na podstawie opinii wychowawcy oraz nauczycieli uczących i pracowników świetlicy/stołówki.
 6. Na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na piśmie, za potwierdzeniem odbioru przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 7. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani przekazać uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 8. Oceny śródroczne i roczne ustala się i informuje o nich uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych) nie później niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 9. Jeżeli rodzic (prawny opiekun) nie potwierdzi swoim podpisem odbioru ocen śródrocznych i rocznych do dwóch dni od otrzymania informacji, wychowawca zobowiązany jest poinformować go o osiągnięciach dziecka listem poleconym, a potwierdzenie umieścić w dzienniku.
 10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę   klasyfikacyjną zachowania.
 11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 37k

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. W celu uzupełnienia braków uczeń może zwrócić się o pomoc do nauczyciela w trakcie pełnienia przez niego konsultacji, które odbywają się raz w tygodniu, w wyznaczonym na początku roku szkolnego terminie.

§ 37l

Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana

 rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Jeśli ustalona przez nauczyciela ocena roczna z zajęć edukacyjnych jest zdaniem rodziców (opiekunów prawnych) zaniżona (lub zawyżona), mają oni prawo do wystąpienia o egzamin sprawdzający dla swojego dziecka.
 1. Prawo do egzaminu ma uczeń, który spełnia następujące warunki:
  1. jego frekwencja jest wyższa niż 50 %,
  2. korzystał z pomocy nauczyciela na pełnionych przez niego dyżurach konsultacyjnych,
  3. w terminie dostarczał wymagane prace,
  4. wypełniał polecenia uczącego, a jego stosunek do wykonywanych zadań był odpowiedni,
 1. rodzice ubiegającego się o egzamin wypełniają obowiązki rodzica wobec szkoły (udział w wywiadówkach, comiesięcznych konsultacjach, zgłaszanie się na wezwania wychowawcy i uczących, znajomość postępów w nauce dziecka).
 1. Egzamin zostaje przeprowadzony na pisemna prośbę rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły na 2 tygodnie przed konferencja klasyfikacyjną. Termin egzaminu ustala dyrektor na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 2. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły, albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,
  3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
 3. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic (prawny opiekun) oraz wychowawca klasy.
 4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W  takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym, że powołanie innego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.
 7. Stopień trudności pytań, zadań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.
 8. Komisja egzaminacyjna na podstawie egzaminu może:
  1. podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
  2. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),
  4. wyniki egzaminu oraz uzyskaną ocenę.
 10. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez dyrektora szkoły.
 12. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego nie przysługuje odwołanie.

§ 37m


Warunki i procedura uzyskania wyższej niż przewidywana

 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Uczeń zostaje zapoznany z proponowaną oceną z zachowania na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. Pisemną informację o grożącej ocenie nagannej wychowawca przesyła rodzicom, jej odbiór musi być potwierdzony.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od proponowanej oceny zachowania dziecka,  w formie pisemnej, u dyrektora szkoły.
 3. W przypadku odwołania się rodziców (opiekunów prawnych), dyrektor w ciągu tygodnia od ich interwencji powołuję trzyosobową komisję. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły,
  2. pedagog szkolny,
  3. nauczyciel nie prowadzący w danym roku szkolnym zajęć lekcyjnych     z uczniem.
  4. Komisja w ciągu tygodnia zapoznaje się z argumentami rodziców (opiekunów prawnych), wychowawcy i innych nauczycieli.
  5. Po tygodniu od dnia zwołania komisji odbywa się spotkanie z wychowawcą, na którym komisja przedstawia swą opinię o uczniu. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ze spotkania tego sporządza się protokół, który zawiera:
   1. skład zespołu
   2. termin posiedzenia zespołu
   3. ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem

§ 37n


Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), zgłoszony do dyrektora szkoły przed terminem konferencji rocznej (śródrocznej), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) powinien być złożony:
  1. w przypadku klasyfikacji śródrocznej do 3 dni po konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej,
  2. w przypadku klasyfikacji rocznej nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych.
  3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
   1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
   2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
   3. przechodzi z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej;
   4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
   6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
   7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
   8. Pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny oraz wymagania na poszczególne stopnie, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.
    1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniemi jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
    2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) 3), przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;
     2. nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
     3. Gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka nowożytnego obcego w skład przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje naukę języka we własnym zakresie jako języka obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 pkt 1) przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
  1. dyrektor szkoły, albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako egzaminator,
  3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.
  4. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
  6. Komisja po przeprowadzonym egzaminie ustala ocenę:
   1. pozytywną w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu
   2. negatywną w przypadku, gdy uczeń nie opanował materiału nauczania z danego przedmiotu, tzn. nie uzyskał co najmniej 30 % wymaganej ilości punktów.
   3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 2. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 3. imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;
 4. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 5. imię i nazwisko ucznia;
 6. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 7. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  1. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
  3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 37o

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 38p.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 38p i § 38r ust.1.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 38p.

§ 37p

Zasady i procedury postępowania w przypadku  ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
 5. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły  – jako przewodniczący komisji,
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
   4. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
    1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
    2. wychowawca klasy,
    3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    4. pedagog,
    5. przedstawiciel Rady Rodziców.
    6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
   2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
   3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
   4. Imię i nazwisko ucznia;
   5. Zadania sprawdzające;
   6. Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  2. Termin posiedzenia komisji;
  3. Imię i nazwisko ucznia;
  4. Wynik głosowania;
  5. Ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;
  6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania  praktycznego.
  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.
  9. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku sprawdzian przeprowadza się do końcawrześnia,a ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 37r

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminpoprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o wymaganiach edukacyjnych przewidzianych na poziomie oceny dopuszczającej, nie później niż w ostatni dzień zajęć dydaktycznych w danymroku szkolnym.
 5. Zadania egzaminacyjne (pisemne i ustne) jak również ćwiczenia i zadania praktyczne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Pytania obejmują materiał całoroczny, a ocena wystawiana jest zgodnie z regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1.  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji;
  2.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
  3.  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: .
   1. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
   2. imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;
   3. termin egzaminu poprawkowego;
   4. imię i nazwisko ucznia;
   5. zadania egzaminacyjne
   6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 38p
 4.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 5. Przewodniczący komisji informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku egzaminu poprawkowego.
 6. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) praca ucznia może być udostępniona do wglądu w obecności dyrektora szkoły lub osoby przez niego wskazanej.

§ 37s

Promowanie

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny negatywnej, z zastrzeżeniem.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i co najmniej poprawną ocenę śródroczną, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo po uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnychcelującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
  2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 38r ust. 12.

§ 37t

Warunki ukończenia szkoły i uzyskania  świadectwa ukończenia szkoły  z wyróżnieniem

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
  1. w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem
  2. ponadto przystąpił do sprawdzianu.
  3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
  5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Rozdział IIE

Zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianu klas szóstych

§ 37u

 1. W szóstej klasie szkoły podstawowej jest przeprowadzony sprawdzian na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, który sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
  1. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
  2. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
  3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
  4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  5. Wynik sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
  6. Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

§ 37w

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian ale też nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
 4. Opinię rodzice(prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.
 5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia
 6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb ucznia odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do sprawdzianu. 
 8. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, są zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z części drugiej sprawdzianu.
 9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata, finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego dyrektorowi.
 10. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 9 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
 11. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu albo nie przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

§ 37z

 1. Za organizację i przebieg sprawdzianu szóstoklasisty w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
 2. Organizację i przebieg sprawdzianu określa regulamin sprawdzianu po klasie VI.
 3. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku Dyrektor Komisji Okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
 4. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 5. Szkoła wydaje uczniom świadectwa, w tym o ukończeniu szkoły, które uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły gimnazjalnej.
 6. Uczeń, który otrzymał na świadectwie średnią ocen 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

Rozdział III

Formy prowadzenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

§ 38

 1. W szkole organizuje się i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu środowiska ucznia,

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających      z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich podstawy programowej i programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców                       i nauczycieli,

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 2, są realizowane we współpracy z:

1) rodzicami,

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły,

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym publicznymi                  i niepublicznymi poradniami specjalistycznymi,

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 39

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

1) ucznia,

2) rodziców,

3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2,

4) pedagoga,

5) psychologa,

6) logopedy,

7) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 40

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być organizowana            w szczególności w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,

4) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,

5) porad dla uczniów,

6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

§41

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

§ 42

 1. Zajęcia specjalistyczne:

1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej, liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów,

2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej, liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów,

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.

§ 43

 1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor Szkoły.
 1. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.
 1. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 1 decyduje dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne.
 1. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
 2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18. rok życia.
 3. Szkoła zapewnia:
  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
  3. zajęcia specjalistyczne,
  4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
  5. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;
  6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 4. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5.  Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy oddziałów klasowych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, zwany dalej „zespołem”. Zespołem kieruje wychowawca oddziału.
 6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracyw zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 7. Zespół ma obowiązek dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co najmniej 2 razy w roku, a dyrektor szkoły obowiązek powiadamiania rodziców o każdorazowym spotkaniu zespołu.
 8. Organizacja w/w kształcenia, wychowania i opieki jest realizowana zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 44

 1. W Szkole zatrudniony jest pedagog.
 1. Do zadań pedagoga należy :

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom                    z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających            z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców               i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,       o których mowa w odrębnych przepisach,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Pedagog szkolny w szczególności :

1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,

2) udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

3) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych                   i zaniedbanych,

4) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej,

5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,

6) w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym,

7) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

ROZDZIAŁ IV

Świetlica szkolna

§ 45

 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica szkolna.
 1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub dojazd do szkoły oraz konieczność oczekiwania na dalsze zajęcia muszą dłużej przebywać w szkole.

§ 46

 1. Zajęcia w świetlicy prowadzi się w grupie wychowawczej.
 1. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób, ale powinna wynosić nie mniej niż 13 osób.
 1. Świetlica czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych w ustalonych przez dyrektora szkoły, dostosowanych do potrzeb godzinach.
 1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

§ 47

 1. W świetlicy może być utworzone stanowisko kierownika świetlicy.
 1. Szczegółowy zakres zadań kierownika świetlicy ustala dyrektor szkoły, powierzając to stanowisko.
 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa jej regulamin .

ROZDZIAŁ V

Stołówka szkolna

§ 48

 1. W szkole działa stołówka szkolna.
 1. Ze stołówki mogą korzystać :

1)uczniowie,

2)nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

3)za zgodą dyrektora – w miarę możliwości – inne osoby.

 1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala dyrektor szkoły           w uzgodnieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.
 1. Wnioski w sprawie zwolnień, o których mowa w ust. 3 składają rodzice, wychowawcy, pedagog szkolny, kierownik świetlicy.
 1. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa jej Regulamin.

ROZDZIAŁ VI

Biblioteka szkolna

§49

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna będąca pracownią szkolną.
 1. Funkcje biblioteki :

1) kształcąco-wychowawcza,

2) opiekuńczo-wychowawcza,

3) kulturalno-rekreacyjna,

4) internetowe centrum informacji multimedialnej.

 1. Biblioteka szkolna realizuje :

1) potrzeby i zainteresowania uczniów,

2) zadania dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńcze szkoły,

3) doskonalenie warsztatu nauczycieli,

4) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

5) popularyzowanie wiedzy o regionie.

§ 50

 1. Z biblioteki mogą korzystać :

1) uczniowie,

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

3) rodzice,

4) inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

 1. Status członka biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 1. Ewidencję członków biblioteki prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 51

 1. Biblioteka czynna jest w każdym dniu zajęć szkolnych.
 1. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły dostosowując do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§ 52

 1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają :

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) wypożyczanie zbiorów,

3) korzystanie z czytelni,

4) prowadzenie zajęć z uczniami w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,

5) korzystanie z zestawów multimedialnych będących na wyposażeniu ICIM

 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej, szczegółowe jej zadania i działania określa Regulamin biblioteki szkolnej oraz Regulamin ICIM , które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

2a. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej.

 1. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
 2.  Szkoła nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
  2.  zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
  3.  przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 3. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  1. kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
  2. kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej
 5. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 6. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
  1. podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakupione z dotacji celowej lub
  2. materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej - dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 7. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi:
  1. podręcznikami zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej lub
  2. materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej - dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor szkoły przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
 8. Zasady zatrudniania nauczyciela bibliotekarza określają odrębne przepisy.

§ 53

 1. Nauczyciel bibliotekarz opiekuje się biblioteką szkolną.
 1. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności :

1)gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,

2)gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne,

3)udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń dla pracowni przedmiotowych,

4) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

5)rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia         i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,

6) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową                i społeczną,

7)udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowościach,

8)udziela pomocy nauczycielom w ich pracy pedagogicznej,

9)przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,

10)opracowuje roczne plany biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów przedmiotowych,

11)systematycznie zabezpiecza zbiory,

12)dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację,

13)współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.

                                         

§ 54

(uchylony)

DZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ 1

Zadania i obowiązki nauczyciela

§ 55

 1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą prowadzą w szkole nauczyciele.
 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, albo na ich rzecz,

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

3) Prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 1. Nauczyciel obowiązany jest:

1)rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,   w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

2)wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

3)dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia            i szacunku dla każdego człowieka,

5)dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie   z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras           i światopoglądów,

6) przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego,

7) nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 1. Każdy nauczyciel odpowiada za jakość i efekty swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 1. Nauczyciel odpowiada również za realizację ścieżek edukacyjnych włączonych do nauczanego przedmiotu.

§ 56

 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie.
 1. Każdy nauczyciel ocenia uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi                        w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów.

§ 57

 1. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez :

1) realizację podstawy programowej oraz zatwierdzonych programów nauczania,

2) stosowanie właściwych metod nauczania,

3) systematyczne przygotowanie się do zajęć,

4) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

5) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

6) Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

7) Nauczyciel wnioskuje do dyrektora o dopuszczenieprogramu nauczania,

8) Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu nauczania,

9) Nauczyciel dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

10) Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwój ich zdolności oraz zainteresowań,

 1. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,

             11a) Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. Każdy nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, stara się podnieść swoje kwalifikacje.

 § 58

 1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami w czasie zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły lub poza terenem szkoły, a także odpowiada na zasadach określonych w odrębnych przepisach za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo w szczególności:

1)W razie zaistnienia na terenie szkoły nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia wynikającego ze stanu zdrowia ucznia, zagrażającego jego życiu, nauczyciel niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe oraz powiadamia rodzica (prawnego opiekuna) dziecka i informuje o całej sytuacji dyrekcję szkoły,

2)Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

3)Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania na jej terenie osób postronnych,

4) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów,

5) Szczegółowe zasady zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie różnych form zajęć pozaszkolnych regulują odrębne procedury i regulaminy .

§ 59

 1. Nauczyciel w szkole podstawowej :

1)dostosowuje przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształcenie umiejętności    i postaw uczniów do właściwej ich wiekowi aktywności,

2)umożliwia uczniom poznanie świata w jego jedności i złożoności,

3)wspomaga ich samodzielność uczenia się,

4)inspiruje uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć,

5)rozbudza ich ciekawość poznawczą oraz motywuje do dalszej edukacji.

 1. Każdy nauczyciel stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

§ 60

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach rady pedagogicznej szkoły.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 1. Nauczyciele współpracują z rodzicami uczniów.
 1. Nauczyciele uczestniczą w organizowanych w szkole zebraniach, wywiadówkach oraz ogólnych spotkaniach z rodzicami.

§ 61

 1. Zasady zatrudnienia nauczycieli regulują odrębne przepisy.
 1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.
 1. W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela  lub wychowawcy świetlicy.
  1. Asystent posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.
  2. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający wymagane przepisami prawa kwalifikacje. Przed podjęciem zajęć jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 62

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, który współpracuje w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora na wniosek zespołu – przewodniczący.
 1. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy, określa dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują :

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia programów nauczania, sposobu ich realizacji i korelowania ich treści, realizacji ścieżek edukacyjnych,

2) wspólne opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów     diagnozowania ich osiągnięć,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni oraz uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  i eksperymentalnych programów nauczania,

6) otaczanie opieką młodych nauczycieli.

§ 63

 1. W szkole działa zespół wychowawczy.
 1. W skład tego zespołu wchodzą :

1) wicedyrektor szkoły jako jego przewodniczący,

2) pedagog szkolny,

3) kierownik świetlicy,

4)wychowawcy klas w miarę potrzeb.

 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy :

1) rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów oraz staranie się o udzielenie potrzebującym uczniom pomocy,

2) współpraca z OPS oraz innymi instytucjami lub osobami fizycznymi,           w zakresie udzielania uczniom pomocy,

3) koordynowanie pracy wychowawczej szkoły - czuwanie nad przebiegiem pracy   wychowawczej szkoły, wnioskowanie o dokonywanie konkretnych działań mających na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych szkoły, opracowywanie projektów działań szkoły z zakresu pracy wychowawczej          i opiekuńczej,

4) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpoznawanie ich w środowisku szkolnym,

5) udzielanie pomocy młodym wychowawcom,

6) kwalifikowanie uczniów do przyznawania dofinansowania żywienia             z budżetu szkoły.

ROZDZIAŁ 2

Zakres zadań wychowawcy

§ 64

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami z powierzonego oddziału, a w szczególności :

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów             w zespole uczniów oraz pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej,

4) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których jest mowa w ust. 2 :

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) zapoznaje uczniów i ich rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi        i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu :

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 1. służenia im pomocą w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 1. włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

6)współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także kłopotów zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

7)wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania. Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny określa wewnątrzszkolny system oceniania,

8)informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych zgodnie z WSO.

§ 65

 1. Realizując swoje zadania wychowawca w szczególności :

1) spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach celem zapoznania rodziców  z postępami i wynikami pracy uczniów oraz omówienia spraw wychowawczych,

2) prowadzi zajęcia w ramach tzw. godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie z ustalonym przez siebie planem pracy,

3) organizuje wycieczki klasowe,

4) organizuje wyjazdy do teatru, kina , opery,

5) organizuje inne spotkania klasowe wg potrzeb,

6) pełni rolę opiekuna uczniów podczas organizowanych w szkole imprez,

7) uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego.

 1. Wychowawca może spotykać się z rodzicami uczniów na spotkaniach indywidualnych w terminie ustalonym i podanym do wiadomości rodziców.
 1. Wychowawcy klasy pierwszej organizują dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów w miesiącu wrześniu.
 1. Informację o indywidualnych spotkaniach oraz o zebraniach przekazuje się rodzicom w sposób ustalony zwyczajowo w szkole.
 1. W spotkaniach z rodzicami mogą uczestniczyć też nauczyciele nie będący wychowawcami.
 1. Początkującym nauczycielom wychowawcom zapewnia się pomoc doświadczonych wychowawców.

ROZDZIAŁ 3

Inni pracownicy Szkoły

§ 66

 1. W szkole mogą być zatrudnieni pracownicy administracji na stanowiskach takich jak :

1) sekretarz szkoły,

2) intendent.

 1. Do zasadniczych zadań i kompetencji pracowników administracji należy :

1) sekretarz szkoły :

 1. prowadzenie kancelarii szkoły,
 1. prowadzenie spraw uczniowskich,
 1. prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 1. bieżąca obsługa sekretariatu, przyjmowanie interesantów,
 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły,
 1. prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z majątkiem szkoły,
 1. comiesięczne ustalanie podstaw do wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych i zastępstw,

2) intendent :

 1. prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt finansowej strony działalności stołówki szkolnej,
 2. dokonywanie zakupów niezbędnych dla funkcjonowania stołówki,
 3.  troska o przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa pracy,
 4. dbałość o wyposażenie i sprzęt w stołówce.
 1. W szkole mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi na stanowiskach takich jak:
  1. woźny,
  2. sprzątaczka,
  3. kucharka,
  4. pomoc kuchenna,
  5. konserwator,
  6. dozorca nocny.
 1. Do zasadniczych obowiązków i zadań pracowników obsługi należy :

1) woźny:

 1. pełnienie dozoru nad całym budynkiem szkolnym oraz posesją,
 1. dbanie o porządek i ład na terenie szkoły,
 1. pilnowanie pozostawionych przez uczniów w szatni na czas pobytu             w szkole ubrań,
 1. troska o czystość i porządek w szatni,

2) sprzątaczka:

 1. szczególna dbałość o porządek i czystość przydzielonego rejonu.

3)kucharka:

 1. gotowanie obiadów zgodnie ze sporządzonym jadłospisem,
 1. dbałość o czystość i porządek w kuchni.

4) pomoc kuchenna:

 1. pomoc w gotowaniu obiadów,
 1. sprzątanie stołówki,
 1. wydawanie posiłków.

5) konserwator:

 1. dozorowanie pracy kotłowni szkolnej,
 1. regulacja temperatury w instalacji c.o. i ciepłej wody,
 1. wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń,
 1. dbałość o ład i porządek otoczenia szkoły,
 1. wykonywanie drobnych prac remontowych.

6) dozorca nocny:

 1. nadzór i pilnowanie budynku szkoły i terenu szkolnego w godzinach nocnych.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor zatrudniając tych pracowników.
 1. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi szkoły wymaga ustaleń         z organem prowadzącym szkołę.

§ 67

 1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki dyrektora szkoły   i pracowników określa Regulamin pracy.
 1. Zasady wynagrodzenia pracowników pedagogicznych szkoły regulują odrębne przepisy.
 1. Zasady wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły reguluje Regulamin wynagrodzenia pracowników szkoły nie będących nauczycielami.

DZIAŁ V

UCZNIOWIE I RODZICE

ROZDZIAŁ 1

Zasady rekrutacji uczniów

§ 68

 1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego          w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

§69

 1. Ucznia można skreślić z listy uczniów szkoły, jeżeli ukończył 18 lat i spełnione są następujące warunki:

1) w okresie 3 miesięcy zajęć dydaktycznych poprzedzających dzień ukończenia 18 roku życia uczeń nie uczęszczał na zajęcia i jego nieobecność była nieusprawiedliwiona,

2) nadal nie uczęszcza na zajęcia i pisemnie potwierdził on lub jego rodzice (prawni opiekunowie), że nie będzie kontynuował nauki.

 1. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły przy zachowaniu następującej toku postępowania:

1) zebranie dokumentacji przebiegu sprawy dotyczącej ucznia                            z uwzględnieniem wszystkich możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia,

2) pisemne powiadomienie ucznia lub jego rodziców o zaistniałej sytuacji celem otrzymania deklaracji co do kontynuowania nauki,

3) po upływie co najmniej dwóch tygodni od daty otrzymania przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienia, zwołanie posiedzenia rady pedagogicznej i przedstawienie jej dokumentacji przebiegu sprawy,

4) podjęcie uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów,

5) poinformowanie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji ze wskazaniem szkoły, w której uczeń może kontynuować naukę           i podaniem informacji o prawie wglądu w dokumentację sprawy oraz wniesienia odwołania od decyzji dyrektora w ciągu 14 dni od doręczenia, do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły,

6) wykonanie decyzji po upływie czasu przewidzianego na odwołanie,

7) w przypadku wniesienia odwołania wstrzymanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancje odwoławczą.

 1. Brak pisemnej deklaracji ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) co do kontynuowania nauki w okresie 2 tygodni od daty otrzymania przez nich powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt b), nie wstrzymuje dalszego toku postępowania.

§ 70

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego a także dzieci, w stosunku do których wprowadzono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

1a. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

1b. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

1c. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.

1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

 1. Szkoła przeprowadza zapisy uczniów do klas pierwszych w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 1. Do szkoły przyjmuje się dzieci :

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 1. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3a W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 3 , brane są pod uwagę kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły;
 2. kandydat uczęszczał do przedszkola usytuowanego w obwodzie szkoły;
 3. kandydat mieszka na terenie gminy;
 4. lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
 5. Za spełnienie kryteriów określonych w ust. 3a podpunkt 1 i 4 przyznaje się po 2 punkty za każde kryterium, natomiast za spełnienie kryterium określonego w ust. 3a  podpunkt 2 i 3 przyznaje się 1 punkt.
 6. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów jest oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:
  1. 1 marca – rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej;
  2.  15 kwietnia - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  3.  do 25 kwietnia - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia kandydata do szkoły;
  4.  do 5 maja - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  5.  W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  6. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem.
  7. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
  8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  9. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
  10. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 1. O przyjęciu do szkoły uczniów spoza obwodu decyduje dyrektor szkoły.
 1. (skreślony)
 1. Dyrektor szkoły kontroluje i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
 1. Szczegółowe uprawnienia i zadania szkoły dotyczące spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy.

§ 71

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkołymoże zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego   lub obowiązku nauki poza szkołą.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
  1. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
 1. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wewnątrzszkolnego oceniania
 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych.
 1. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt 1następuje:

1) na wniosek rodziców,

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

§ 71a

Uczniowie z zagranicy:

 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:
  1. klasy I szkoły podstawowej według właściwości ustalonego obwodu szkoły ze względu na miejsce zamieszkania ucznia;
  2. klas II–VI szkoły podstawowej, według właściwości ustalonego obwodu szkoły ze względu na miejsce zamieszkania ucznia  na podstawie dokumentów;
  3. klas II–VI szkoły podstawowej, spoza obwodu szkoły na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
 2. Dyrektor szkoły lub placówki może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:
  1. sprawdzianu predyspozycji językowych,
  2. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
  3. sprawdzianu kompetencji językowych,

– jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów. Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły.

 1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.
 2. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń przybywający z zagranicy.
 3. Procedury przyjmowania oraz organizacji kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy określają zapisy rozporządzenia MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

§ 71b

 1. Do szkoły może być przyjęty uczeń:
  1. klasy I–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej odpowiednio do klasy I–VI;
  2. klasy I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej odpowiednio do klasy IV–VI.
 2. Uczeń szkoły podstawowej niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi, a który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły publicznej tego samego typu, do której przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty odpowiednio do klasy programowo wyższej publicznej szkoły podstawowej.
 3. W przypadku gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjną z języka obcego nowożytnego realizowanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
 4. Szczegółowe warunki przyjmowania i organizacji zajęć oraz wyrównania różnic programowych dla ucznia przechodzącego z jednego typu szkoły do innego typu szkoły określają zapisy rozporządzenia MEN w sprawie  szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki ucznia

§ 72

 1. Uczeń szkoły ma prawo do :

1) zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)  wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły jeśli nie narusza tym dobra innych członków społeczności szkolnej,

7) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów,

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów badań postępów w nauce, pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) do zwolnienia ze sprawdzenia zadania domowego i wiadomości przekazywanych na lekcji podczas, której byli nieobecni pod warunkiem, że reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Wyjątek stanowią:

 1. wcześniej zapowiedziane sprawdziany, kartkówki,
 2. zajęcia edukacyjne, których liczba tygodniowo wynosi 1godzinę.

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych i sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej,

12) korzystania z bezpiecznego oprogramowania broniącego dostępu do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego ucznia.

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych działających w szkole,

14) korzystania z opieki medycznej higienistki szkolnej,

15) uczestnictwa i udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

16) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii.

 1. Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności :

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, regularnego uczęszczania na lekcje i nie spóźniania się,

2) przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów oraz zawartych kontraktów,

3) podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych pracowników szkoły,

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5) dbanie o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

6) dbanie o dobro wspólne, ład i porządek w szkole,

7) godnego reprezentowania szkoły,

8) noszenia jednolitego stroju, którego wzór wybrała rada rodziców, a dyrektor szkoły wprowadził decyzją,

9) przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie szkoły.

 1. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania środków odurzających i palenia tytoniu.
 1. W szkole obowiązuje Regulamin szkoły zawierający m . in. szczegółowy zakres praw i obowiązków ucznia, który uchwala rada pedagogiczna po uprzedniej konsultacji jego projektu z samorządem uczniowskim i radą rodziców.
 1. Niespełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 1. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.
 1. Regulamin szkoły nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 73

 1. Uczeń może być nagradzany za :

1) osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczające poza obowiązujący program nauczania (osiągnięcia sportowe indywidualne lub grupowe, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, osiągnięcia w różnego rodzaju innych konkursach),

2) osiągnięcia w pracy na rzecz szkoły i środowiska (praca w organizacjach szkolnych, udział w imprezach środowiskowych),

3) wyróżniającą się postawę społeczną i moralną.

 1. Stosuje się następujące rodzaje nagród :

1) pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,

2) pochwałę udzieloną przez dyrektora na forum szkoły,

3) przyznanie dyplomu,

4) przyznanie nagrody rzeczowej np. w formie książki, piłki itp.,

5) inny rodzaj nagrody określony przez radę pedagogiczną uwarunkowany możliwościami finansowymi szkoły.

 1. Za szczególnie wysokie wyniki w nauce i zachowaniu uczeń może otrzymać:

1) świadectwo z wyróżnieniem w klasie IV – VI,

 1. list gratulacyjny skierowany do rodziców uczniów kl. IV – VI,
 1. Kryteria przyznawania wyróżnień określa Regulamin szkoły

§ 74

 1. Karze podlega uczeń za :

1)naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej,

2)agresywne zachowanie się w szkole i poza nią,

3)niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku,

4)rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej,

5)postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.

 1. Stosuje się następujące kary :

1) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela        w obecności rodziców ucznia,

2) upomnienie ustne z wpisem do dokumentacji klasowej, udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela w obecności rodziców ucznia,

3) naganę dyrektora udzieloną w obecności rodziców ucznia,

4) czasowe lub stałe przeniesienie do klasy równoległej.

 1. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 1. Do przypadków, o których mowa w ust. 3 zalicza się :

1) agresywne zachowanie stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia życia innych,

2) częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia np. szkoły, osób prywatnych, mienia publicznego (wybryki chuligańskie, wandalizm),

3) powtarzające się uchylanie od realizacji obowiązku szkolnego,

4) zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej (rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków, używanie alkoholu).

 1. Od kar udzielonych przez wychowawcę lub innych nauczycieli uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły, od kar udzielonych przez dyrektora, – do rady szkoły lub w przypadku jej braku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 1. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 może nastąpić w terminie 14 dni od zastosowania kary i może mieć formę ustną lub pisemną. W przypadku formy ustnej z przeprowadzonej rozmowy sporządzona jest notatka potwierdzona podpisami osób zainteresowanych.
 1. Dyrektor szkoły lub rada szkoły ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie wciągu 14 dni od jego złożenia.
 1. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna.

§ 75

 1. O przyznanych nagrodach lub nakładanych na uczniów karach szkoła na bieżąco informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.
 1. Rada szkoły lub rada pedagogiczna może ustanowić jeszcze inne sposoby wyróżniania uczniów z równoczesnym określeniem regulaminu ich przyznawania.

§ 76

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść w formie pisemnej skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw uczniowskich.
 1. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia.
 1. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni. Treść decyzji przekazuje wnioskodawcy.
 1. W przypadku negatywnej decyzji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia przy kuratorze oświaty.

Uczniowie zdolni

§ 77

 1. Szkoła wspiera zdolnych uczniów poprzez:

1) rozszerzenie i wzbogacenie treści kształcenia,

2) wprowadzanie specjalnych programów i podręczników,

3) selektywne dobieranie treści, dostarczanie dodatkowej literatury, aparatury, materiałów konstrukcyjnych,

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych,

5) organizowanie konkursów przedmiotowych.

 1. Nauczyciele różnicują formy pracy z uczniami poprzez:

1) rozwijanie zainteresowań twórczych,

2) stawianie i rozwiązywanie problemów,

3) kształcenie wielopoziomowe,

4) stosowanie metod aktywnych,

5) indywidualizację procesu dydaktycznego,

6) kształtowanie postaw i dyspozycji twórczych w wybranych dziedzinach.

ROZDZIAŁ VII

Rodzice

§ 78

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci poprzez :

1) bieżące kontakty,

2) udział w spotkaniach ,

3) inne formy ustalane w miarę potrzeb przez szkołę w porozumieniu                z rodzicami.

 1. Rodzice mają prawo do :

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole           i danym oddziale,

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (postępów w nauce, niepowodzeń i trudności w nauce, zachowania),

4) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

 1. uzyskania potrzebnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 1. z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) zapewnienia informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązku szkolnego poza placówką według przepisów ustalonych w Ustawie o Systemie Oświaty,

5) dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,

 1. Do obowiązków rodziców należy ponadto:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) udzielanie szkole w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej            i materialnej.

 1. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji              w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta, na terenie którego mieszka dziecko, są obowiązani informować go                o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
 1. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku odpowiednich warunków nauki.

§ 79

 1. Rodzice danej klasy tworzą radę klasową.
 1. W każdej klasie na pierwszym zebraniu w głosowaniu tajnym wybiera się co najmniej 2 nie więcej niż 3 rodziców, z których jeden będzie pełnił funkcje skarbnika rady, a drugi będzie przedstawicielem klasy w radzie rodziców.
 1. Wybrani w opisany w ust. 2 rodzice:

1) pomagają wychowawcy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie,

2) pomagają w organizacji imprez klasowych (np. wycieczki),

3) wykonują zadania przydzielone przez radę rodziców.

§ 80

 1. Rodziców szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły dyrektor nagradza listem pochwalnym wręczanym na akademii kończącej dany rok szkolny.
 1. Jeżeli istnieje taka możliwość dyrektor stara się o nagrodzenie szczególnie aktywnych rodziców również w innej formie.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§8 1

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z określonymi przepisami.

§ 82

Szkoła może posiadać sztandar, godło i ceremoniał

                                                       

§ 83

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 84

 1. Obsługę finansowo księgową szkoły prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.
 1. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 85

 1. Dokonywanie zmian w statucie szkoły odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o systemie oświaty.
 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 86

Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia zmiany, z dniem uchwalenia przez radę pedagogiczną Szkoły.

Statystyki

Użytkowników:
19
Artykułów:
258
Odsłon artykułów:
120204