RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

Administrator Danych

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice

 1. Szkolna 6

tel. 215-34-29; 215-89-25; 215-89-29

szkołTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kontakt z Administratorem:

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora pod adreseme-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wnioskudostępny jest w siedzibie Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,
 • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,
 • identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,
 • wyborów do rady rodziców,
 • realizacji umów z dostawcami,

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • rekrutacji i zatrudnienia,
 • realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, monitoring)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczącychtworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur - jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

 

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań.

Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

AdministratorDanych

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice

 1. Szkolna 6

tel. 215-34-29; 215-89-25; 215-89-29

szkołTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kontakt z Administratorem:

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora pod adreseme-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wnioskudostępny jest w siedzibie Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,
 • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,
 • identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,
 • wyborów do rady rodziców,
 • realizacji umów z dostawcami,

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • rekrutacji i zatrudnienia,
 • realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, monitoring)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczącychtworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur - jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

 

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań.

Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

 

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że Administratorem danych jest:

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach- Dziedzicach, REGON 000728865, ul. Szkolna 6

Informacja o przetwarzaniu danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz przechowywaniu danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących dokumentacji nauczania, realizacja zadań, w zakresie zatrudnienia oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Archiwizacja danych odbywa się zgodnie terminami określonymi w przepisach prawa.  Dane pozyskiwane na podstawie zgody – przechowywyane są do czasu cofnięcia zgody

 

Dane zwykłe:

 • ZGODA - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (rekrutacja CV, wizerunek)
 • UMOWA - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • PRZEPIS PRAWA - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( np. zatrudnienie, rozliczenia publicznoprawne, upoważnienie do odbioru dzieci)
 • INTERES PRAWNY - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. monitoring wizyjny)

Dane wrażliwe:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu przetwarzania danych wrażliwych
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 

Twoje uprawnienia

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień (prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych) zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.  Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Wniosek o realizację praw dostępny u Dyrektora lub na stronie internetowej. 

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

 

 

 

RODO - Ważne informacje dla rodziców uczniów naszej szkoły.

 

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO:

 • rewolucyjnie zmienia podejście do problemu ochrony danych osobowych w szkole;
 • stosuje się wprost i zastępuje dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych;
 • zmienia wiele dotychczasowych uregulowań, m.in. podstawy prawne przetwarzania danych, zasady powierzania przetwarzania, czy informowania osób, których dane dotyczą;
 • wprowadza szereg nowych obowiązków dla administratorów danych;
 • wprowadza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w każdej szkole;
 • wprowadza nowy model egzekwowania przepisów oraz przewiduje bardzo wysokie kary
 • i możliwość dochodzenia odszkodowania przez podmioty danych.

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa jest:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25. 05. 2018 r.

 

Wdrożenie RODO w szkole:

 • jest wieloetapowym procesem , wymagającym koordynacji i nadzoru;
 • wymaga zaangażowania wszystkich pracowników szkoły;
 • ze względu na skalę wprowadzanych zmian, wymaga czasu na jego skuteczne przeprowadzenie (optymalnie kilka miesięcy);
 • konieczne jest przygotowanie nowej dokumentacji – u nas w szkole nowe dokumenty do podpisu dostaną Państwo we wrześniu, a obecnie nie będziemy publikować na naszej stronie internetowej żadnych informacji z danymi osobowymi i ze zdjęciami uczniów;
 • wymaga indywidualnego podejścia i analizy konkretnej sytuacji w danej placówce.

 

Ważne informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Dane kontaktowe Administratora:

Szkoła Podstawowa nr7 im. Kazimierza Wielkiego

 1. Szkolna 6

43-502 Czechowice-Dziedzice

woj. .śląskie

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 32 215 34 29

Inspektor ochrony danych osobowych w SP7  zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.

 

Zapamiętaj!!!

RODO ma zapewnić każdej osobie możliwość ochrony jej praw i wolności oraz zapewnić kontrolę nad przetwarzaniem należących

 do niej danych.

Szkoła zbiera dane w celu:

 • dopełnienie przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych określonych przepisami Prawa Oświatowego i Ustawy o Systemie Oświaty;
 • realizacji procesu kształcenia,
 • dokumentacji przebiegu nauczania,
 • promocji szkoły i osiągnięć uczniów

Podanie danych jest  niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów w/w prawa. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

Każdemu z Państwa przysługuje prawo :

 • do dostępu do treści swoich danych; Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane;
 • do ich sprostowania; W każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;
 • do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podkreślam, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte;

 • do ograniczenia przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych;
 • do sprzeciwu; W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych

 Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć w placówce Administratora lub listownie na adres Administratora Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. To sam Administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

 • do przenoszenia danych;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa

danych osobowych narusza przepisy prawa.

 • Państwa dane przechowywane będą przez okres przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wymagany przez Prawo Oświatowe i Ustawę o Systemie Oświaty
 • W niektórych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane –jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też będzie to wynikało z obowiązku ustawowego.
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty jest obligatoryjne.
 • W przypadku wykorzystania danych uczniów do celów promocji szkoły, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Szanowni Państwo,  osoby, które nie życzą sobie być  umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt z dyrekcją szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Urszula Grygierczyk

Administrator danych

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
971
Odsłon artykułów:
2021298