RODO

RODO - Ważne informacje dla rodziców uczniów naszej szkoły.

 

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO:

 • rewolucyjnie zmienia podejście do problemu ochrony danych osobowych w szkole;
 • stosuje się wprost i zastępuje dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych;
 • zmienia wiele dotychczasowych uregulowań, m.in. podstawy prawne przetwarzania danych, zasady powierzania przetwarzania, czy informowania osób, których dane dotyczą;
 • wprowadza szereg nowych obowiązków dla administratorów danych;
 • wprowadza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w każdej szkole;
 • wprowadza nowy model egzekwowania przepisów oraz przewiduje bardzo wysokie kary
 • i możliwość dochodzenia odszkodowania przez podmioty danych.

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa jest:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

 

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25. 05. 2018 r.

 

Wdrożenie RODO w szkole:

 • jest wieloetapowym procesem , wymagającym koordynacji i nadzoru;
 • wymaga zaangażowania wszystkich pracowników szkoły;
 • ze względu na skalę wprowadzanych zmian, wymaga czasu na jego skuteczne przeprowadzenie (optymalnie kilka miesięcy);
 • konieczne jest przygotowanie nowej dokumentacji – u nas w szkole nowe dokumenty do podpisu dostaną Państwo we wrześniu, a obecnie nie będziemy publikować na naszej stronie internetowej żadnych informacji z danymi osobowymi i ze zdjęciami uczniów;
 • wymaga indywidualnego podejścia i analizy konkretnej sytuacji w danej placówce.

 

Ważne informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Dane kontaktowe Administratora:

Szkoła Podstawowa nr7 im. Kazimierza Wielkiego

 1. Szkolna 6

43-502 Czechowice-Dziedzice

woj. .śląskie

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 32 215 34 29

Inspektor ochrony danych osobowych w SP7  zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r.

 

Zapamiętaj!!!

RODO ma zapewnić każdej osobie możliwość ochrony jej praw i wolności oraz zapewnić kontrolę nad przetwarzaniem należących

 do niej danych.

Szkoła zbiera dane w celu:

 • dopełnienie przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych określonych przepisami Prawa Oświatowego i Ustawy o Systemie Oświaty;
 • realizacji procesu kształcenia,
 • dokumentacji przebiegu nauczania,
 • promocji szkoły i osiągnięć uczniów

Podanie danych jest  niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów w/w prawa. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

Każdemu z Państwa przysługuje prawo :

 • do dostępu do treści swoich danych; Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane;
 • do ich sprostowania; W każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;
 • do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podkreślam, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte;

 • do ograniczenia przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych;
 • do sprzeciwu; W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych

 Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć w placówce Administratora lub listownie na adres Administratora Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. To sam Administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

 • do przenoszenia danych;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa

danych osobowych narusza przepisy prawa.

 • Państwa dane przechowywane będą przez okres przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wymagany przez Prawo Oświatowe i Ustawę o Systemie Oświaty
 • W niektórych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane –jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też będzie to wynikało z obowiązku ustawowego.
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty jest obligatoryjne.
 • W przypadku wykorzystania danych uczniów do celów promocji szkoły, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Szanowni Państwo,  osoby, które nie życzą sobie być  umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszeni są o kontakt z dyrekcją szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Urszula Grygierczyk

Administrator danych

Statystyki

Użytkowników:
21
Artykułów:
971
Odsłon artykułów:
2021288